DNPS26: Johannesevangeliet 21

1 Senere viste Jesus sig igen for Lærlingene ved Tiberiassøen. Det gik saadan til.

2 Der var sammen tilstede Simon Peter og Tomas, Tvilling som han kaldes, og Natanael fra Kana i Galilæa og de to Sebedajossønner og to andre af hans Lærlinge.

3 Simon Peter siger til dem Nu gaar jeg hen og fisker. Saa gaar vi ogsaa med dig. siger de til ham. De gik ud og ombord i Baaden. Men den Nat fik de ingenting.

4 Da det saa allerede begyndte at dages, stod Jesus der paa Strandbredden. Men Lærlingene vidste ikke, at det var Jesus.

5 Saa siger Jesus til dem: I har vel ikke noget at spise tit Brødet, Børn? Nej, svarede de ham.

6 Kast Garnene ud ved Styrbordssiden af Fartøjet, siger han til dem, saa vil I faa. Det gjorde de, og saa kunde de ikke mere hale ind for den Mængde Fisk.

7 Saa siger den Lærling, Jesus elskede, til Peter: Det er Herren. Da Simon Peter hørte, at det var Herren, tog han sin Kjortel paa — for han var upaaklædt — og kastede sig i Søen.

8 De andre Lærlinge kom med Fartøjet. For de var ikke langt fra Land, kun omtrent 200 Alen, og Garnet med Fiskene tog de paa Slæb.

9 Saa gik de i Land, og der ser de saa en Kulild og derved Fiske og Brød til.

10 Jesus siger til dem: Kom saa med noget af den Fisk, I lige har fanget.

11 Simon Peter gik op og halede Garnet ind paa Land fuldt af store Fisk — et hundredetreoghalvtres. Og skønt der var saa mange, gik Garnet dog ikke i Stykker.

12 Kom herhen og spis, siger Jesus til dem. Men der var ingen af Lærlingene, der vovede at spørge ham om, hvem han var. Men de vidste, at det var Herren.

13 Jesus kommer og tager Brødet og giver dem det og Fiskene ligesaa.

14 Det var allerede tredje Gang, Jesus viste sig for Lærlingene efter Opstandelsen af Døde.

15 Da de havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: Simon Jonas Søn, elsker du mig mere end de andre? Han siger til ham: Ja Herre, du ved, at jeg holder meget af dig. Sørg for mine smaa Lam, siger han til ham.

16 Han siger igen for anden Gang til ham: Simon Jonas Søn elsker du mig? Ja Herre, siger han til ham, du ved, at jeg holder meget af dig. Vogt mine smaa Faar, siger han til ham.

17 Han siger til ham for tredje Gang: Simon Jonas Søn, holder du meget af mig? Peter blev bedrøvet over, at han tredje Gang sagde: „Holder du meget af mig?” Og saa siger han til ham: Herre, du ved alting. Du ved at jeg holder meget af dig. Sørg for mine smaa Faar, siger han til ham.

18 Sandelig sandelig siger jeg dig: Da du var yngre, bandt du selv dit Bælte og gik, hvorhen du selv gerne vilde. Naar du bliver gammel, skal du give Slip, og en anden skal binde dit Bælte og føre dig derhen, hvor du ikke gerne vil.

19 Det sagde han for at hentyde til den Død, han skulde ære Gud med. Og da han havde sagt det, siger han til ham: Følg mig.

20 Idet Peter vender sig om, ser han den Lærling, Jesus elskede, følge bagefter, han som ogsaa, da de spiste, laa ham næst, og sagde: Hvem er det, der forraader dig?

21 Ham ser Peter, og saa siger han til Jesus: Herre, hvordan vil det gaa ham?

22 Jesus siger til ham: Om jeg ogsaa vil, at han skal blive, til jeg kommer, hvad kan det gøre dig? Følg du mig.

23 Saa kom det Ord ud blandt Brødrene: „Den Lærling dør ikke”. Men Jesus sagde ikke til ham: „Han dør ikke”; men: „Om jeg ogsaa vil, at han skal blive til jeg kommer. Hvad kan det gøre dig?

24 Det er den Lærling, som har vidnet om disse Ting og skrevet det op. Og vi ved at hans Vidnesbyrd er sandt.

25 Der er meget andet, Jesus har gjort; saa hvis det skulde skrives op et og hvert, saa tror jeg ikke, hele Verden kunde rumme de Bøger, der maatte skrives.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development