DNPS26: Johannesevangeliet 19

1 Saa tog Pilatus Jesus og lod ham piske.

2 Soldaterne flettede ogsaa en Krone af Tisler og satte paa hans Hoved, og en rød Kappe kastede de om ham,

3 og saa traadte de frem for ham og sagde: Goddag Jødernes Konge! Og saa slog de ham.

4 Atter kom Pilatus ud, og han siger til dem: Se nu kommer jeg ud med ham til jer, for at I kan vide, at jeg finder ham ikke skyldig i noget.

5 Saa kom Jesus ud med Tisselkronen paa og Purpurkaaben, han siger til dem: Her ser I Manden.

6 Da de saa saa ham, Ypperstepræsteskabet og deres Folk, raabte de: Korsfæst, korsfæst! Pilatus siger til dem: I kan selv tage ham og korsfæste ham. For jeg finder ham ikke skyldig i noget.

7 Vi har en Lov, svarede Jøderne, og efter den Lov skal han dø, fordi han har gjort sig til Guds Søn.

8 Da Pilatus hørte det Ord, blev han endnu mere bange,

9 og han gik ind i Prætoriet; og saa siger han til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus gav ham ingen Svar.

10 Taler du ikke til mig? siger Pilatus til ham. Ved du ikke, at det staar i min Magt at give dig fri og at lade dig korsfæste?

11 Du har ikke nogensomhelst Magt over mig, svarede Jesus, uden for saa vidt som den er bleven dig given ovenfra. Derfor bar den, som udleverede mig til dig, syndet mere.

12 Dette gjorde, at Pilatus søgte at lade ham gaa. Men Jøderne raabte op: Lader du ham gaa, saa er du ikke gode Venner med Kejseren! Enhver, som gør sig selv til Konge, sætter sig op imod Kejseren.

13 Da Pilatus hørte de Ord, førte han Jesus ud og satte sig i Dommersædet paa det Sted, som kaldes Stengulvet, paa Hebraisk Gabbata.

14 Det var Forberedelsesdagen i Paasken ved den 6te Time. Og saa siger han til Jøderne: Her ser I jeres Konge.

15 Saa raabte de: Bort med ham! Bort med ham! Korsfæst ham! Skal jeg korsfæste jeres Konge? siger Pilatus til dem. Vi har ingen anden Konge end Kejseren, svarede Ypperstepræsteskabet.

16 Saa gav han ham endelig i deres Vold for at blive korsfæstet. Saa fik de da Jesus udleveret,

17 og bærende paa sit Kors gik han ud til det Sted, som hedder Skallen. Paa Hebraisk hedder det Golgata,

18 hvor de saa korsfæstede ham og tillige med ham to andre, hver af dem paa sin Side og Jesus i Midten.

19 Pilatus lod ogsaa gøre en Indskrift og satte den paa Korset, og der stod skrevet: „Jesus fra Nasaret, Jødernes Konge”.

20 Der var mange af Jøderne, der læste denne Indskrift, fordi Stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, var nær ved Byen, og det var skrevet paa Hebraisk, Romersk og Græsk.

21 Saa sagde de til Pilatus: Skriv ikke „Jødernes Konge”, men „han gav sig ud for Jødernes Konge”.

22 Pilatus svarede: Hvad jeg har skrevet, det har jeg skrevet.

23 Da Soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans Klæder og fordelte dem paa fire Parter, en Part for hver Soldat, og dertil Kjortlen. Kjortlen var ikke syet sammen, men vævet fra oven ned i et.

24 Saa sagde de til hverandre: Lad os ikke splitte den ad, men lade Loddet afgøre, hvem der skal have den   for at det Skriftsted skulde gaa i Opfyldelse: „De skiftede mine Klæder imellem sig og kastede Lod om mit Klædebon”. Det gjorte Soldaterne altsaa.

25 Ved Jesus’ Kors stod hans Moder og hans Moders Søster, Klopas’ Maria og Maria fra Magdala.

26 Da Jesus ser sin Moder og den Lærling han elskede staa hos, siger han til Moderen: Nu er det din Søn.

27 Og derefter siger han til Lærlingen: Nu er det din Moder. Og fra den Stund optog Lærlingen hende i sit Hjem.

28 Jesus, som vidste, at nu var det altsammen fuldført, for at Skriften skulde gaa i Opfyldelse, siger saa derefter: Jeg er tørstig.

29 Der stod et Kar fyldt med sur Vin. De satte da en Svamp fyldt med sur Vin paa en Isopstængel og førte den til hans Mund.

30 Og saa sagde Jesus, da han havde faaet Survinen: Nu er det fuldført! og saa bøjede han Hovedet og lod Aanden henfare.

31 Det var nu Jøderne om at gøre, da det var Beredelsesdag, at Ligene ikke blev paa Korset paa Sabbatsdagen — for det var en stor Sabbat — og saa bad de derfor Pilatus om, at Benene maatte blive knuste paa dem, saa de kunde tages ned.

32 Saa kom Soldaterne og knuste Benene paa den første og paa den anden af dem, der var korsfæstede med ham.

33 Men da de kom til Jesus, knuste de ikke hans Ben, da de saa, at han allerede var død.

34 Derimod var der en af Soldaterne, der stak ham i Siden med et Spyd, og saa flød der straks Blod og Vand ud.

35 Og den, som har vidnet om det, var øjenvidne — og hans Vidnesbyrd er sandfærdigt, og han ved ogsaa, at han siger Sandhed — for at I ogsaa skal tro.

36 For det skete, for at det Skriftsted skulde gaa i Opfyldelse: „Dets Ben maa ikke sønderbrydes”.

37 Og saa er der igen et andet Skriftsted, der siger: „De skal faa at se, hvem de har gennemboret”.

38 Bagefter bad Josef fra Arimataia Pilatus, om han maatte tage Jesus’ Legeme. Han var en Lærling af Jesus, dog i al Hemmelighed, fordi han var bange for Judæerne. Og Pilatus gav ham Lov til det. Saa kom han da og tog ham.

39 Ogsaa Nikodemos kom, han som i Førstningen var kommen til ham om Natten; og han medbragte en Blanding af Smyrnasalve og Aloe, henved hundrede Pund.

40 Saa tog de Jesus’ Legeme og svøbte det ind i Linnedbind sammen med de vellugtende Sager, som det er Jødernes Skik at stede til Jorde.

41 Der var paa Stedet, hvor han blev korsfæstet, en Have og i den Have en ny Grav, hvori endnu ingen var bleven lagt.

42 Der lagde de Jesus for Jødernes Beredelsesdags Skyld, fordi Graven var saa nær.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development