DNPS26: Første Korintherbrev 16

1 Med Indsamlingen til de hellige skal I bære jer ad, ligesom jeg har paalagt Menighederne i Galatien.

2 Paa den første Dag i Ugen skal enhver hos sig selv lægge i Sparebøssen, hvad han har Raad til, for at der ikke skal foretages Indsamlinger først, naar jeg kommer.

3 Men, naar jeg kommer, saa vil jeg afsende dem, som I mener at kunne betro det til, forsynede med Breve for at bringe jeres Vennegave til Jerusalem.

4 Dersom det er saa meget værd, at jeg maa rejse med, skal de rejse med mig.

5 Naar jeg drager gennem Makedonien, kommer jeg til jer. For jeg lægger Vejen gennem Makedonien,

6 men hos jer vil jeg maaske gøre Ophold eller endog overvintre, for at I kan ordne Rejsen for mig, hvor jeg saa tager hen.

7 For jeg vil ikke se jer paa Gennemrejse. Nej, jeg haaber at blive nogen Tid hos jer, om Herren giver mig Lov.

8 I Efesos bliver jeg til Pinse.

9 For en Dør har aabnet sig for mig, stor og virksom, og Modstandere er der mange af.

10 Hvis Timoteos kommer, saa hav et Øje med, at han kan være hos jer uden Frygt. For han arbejder paa Herrens Værk saa vel som jeg.

11 Saa maa heller ingen foragte ham. Send ham saa videre i Fred, for at han kan komme til mig, for jeg venter ham med Brødrene.

12 Og saa om Broderen Apollos — ham har jeg tilskyndet meget til at komme til jer med Brødrene; men han var paa ingen Maade villig til at komme nu. Han kommer nok, naar det passer ham.

13 Vær paa Vagt, staa fast i Troen, mandige, stærke.

14 Lad alt, hvad I har for, komme frem i Kærlighed.

15 Jeg formaner jer, Brødre: I ved, at Stefanas’ Hus er Akajas Førstegrøde, og de har stillet sig til de helliges Tjeneste.

16 I skal ogsaa rette jer efter dem, der er saadan, og efter enhver, der er med til at arbejde og tager haardt fat.

17 Jeg er glad ved at have Stefanas her og Fortunatus og Akaikos. For de bøder paa, at jeg maa savne jer.

18 De har jo kvæget min Aand og jeres med. Saadanne skal I yde jeres Anerkendelse.

19 Jeg skal hilse jer fra Menighederne i Asien. Jeg skal hilse jer mange Gange fra Akvilas og Priska tilligemed den Menighed, der holder til hos dem.

20 Jeg skal hilse jer fra alle Brødrene. Hils hverandre med helligt Kys.

21 Egenhændig Hilsen fra mig selv, Paulus.

22 Hvis nogen ikke har Herren kær, saa være han bandlyst! Marana tha!

23 Herrens Jesus’ Naade være med jer!

24 Min Kærlighed være med jer alle i Kristus Jesus!

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 51 Der tales om Løsagtighed hos jer, dels i Almindelighed, dels af en saadan Art, som ikke engang blandt Hedningerne, saadan at en lever med sin Faders Hustru. 2 Og saa er I store paa […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 71 Med Hensyn til det, I skrev om, saa er det bedst for en Mand ikke at nærme sig nogen Kvinde. 2 Men af Hensyn til de løse Forhold bør liver have sin Hustru og hver sin Mand. 3 […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 121 Hvordan Aanden ytrer sig, vil jeg ikke, I skal være uvidende om, Brødre. 2 I ved, at, da I var Hedninger, lod I jer drive med Strømmen til de stumme Afguder. 3 Derfor vil jeg lade […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development