DNPS26: Matthæusevangeliet 24

1 Saa gik Jesus ud bort fra Helligdommen, og saa kom hans Lærlinge hen til ham for at vise ham Tempelbygningerne.

2 Men han svarede dem: Ser I ikke alt det? Sandelig siger jeg jer: Her skal ikke levnes Sten paa Sten, som ikke skal nedbrydes.

3 Mens han nu sad paa Oliehavebjerget, kom Lærlingene hen til ham for sig alene og sagde: Sig os: naar skal det ske, og hvad er Tegnet paa din Hidkomst og Tidsaldrens Afslutning:

4 Saa svarede Jesus dem: Pas paa, at ingen leder jer vild.

5 For der vil komme mange og tilegne sig mit Navn og sige: Jeg er den Salvede. Og mange vil de lede vild.

6 Men I vil faa at høre Krigslarm og Krigsrygter. Pas paa, at I ikke lader jer skræmme. For det maa komme, men Enden er der ikke endda.

7 For Folk vil rejse sig mod Folk og Rige mod Rige, og der vil blive Hungersnød og Jordskælv saa hist og saa her.

8 Men alt det er Veers Begyndelse.

9 Da skal de give jer til Pris for Trængselskaar og slaa jer ihjel, og alle Folkeslagene skal blive jer badefulde for mit Navns Skyld.

10 Da skal mange ménstødes (forarges) og forraade og hade hverandre.

11 Og mange falske Profeter skal opstaa og lede mange vild.

12 Og alt som Lovløsheden breder sig, bliver Kærligheden kold hos de fleste derved.

13 Men den, som holder ud til det sidste, han bliver frelst.

14 Og dette Rigets Glædesbud skal forkyndes over hele Jorderig til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene. Og da kommer Enden.

15 Naar I da ser Nedværdigelsen med ødet i sit Spor, som Profeten Daniel har talt om, staa paa helligt Sted — den som læser det, mærke sig det —

16 da skal de i Judæa fly til Bjergene.

17 Den, som er oppe paa Taget, skal ikke gaa ned for at hente, hvad han har i sit Hus.

18 Og den, som er paa Marken, skal ikke gaa tilbage for at hente sit Tøj.

19 Men ve dem, som i de Dage er frugtsommelige eller giver Die!

20 Bed om, at jeres Flugt ikke maa falde ved Vintertid eller paa en Sabbatsdag.

21 For da vil der blive saa stor en Trængsel, som der ikke har været lige fra Verdens Begyndelse til nu og heller aldrig mere skal blive.

22 Og blev der ikke kortet af paa de Dage, saa var der ikke en eneste, der gik fri. Men for de udvalgtes Skyld bliver der kortet af paa de Dage.

23 Naar saa nogen siger til jer: Se nu er den Salvede her! se nu hist! Tro det ikke.

24 For falske Salvede vil der opstaa og falske Profeter, rundhaandede med store Tegn og Undere til at forvilde om muligt endog de udvalgte med.

25 Nu har jeg forudsagt jer det.

26 Naar de da siger til jer: Nu er han i ørken! saa gaa ikke derud: Nu er han i Lønkamrene! saa tro det ikke.

27 For ligesom Lynet tændes i Øst og kendes i Vest, saadan vil Menneskesønnens Hidkomst være.

28 Hvor Aadslet er, der flokkes Gribbene.

29 Straks efter hine Trængselsdage vil Solen sortne og Maanen ikke give sit Lys og Stjernerne falde fra Himlen og Himlens Kræfter rystes.

30 Og saa skal Menneskesønnens Tegn lade sig se i Himlen. Og alle Jordens Folkestammer skal lamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme paa Himlens Skyer med Magt og megen Ære.

31 Og saa sender han sine Engle ud med høj Basunklang, og saa samler de hans udvalgte fra alle fire Verdenshjørner lige fra den ene Ende af Himlen til den anden.

32 Men læer af Figentræet den Lignelse: Naar dets Gren bliver myg, og dets Blade bryder frem, saa ved I, at Sommeren er nær.

33 Saadan skal I ogsaa vide, naar I ser alt dette, at han er nær for Døren.

34 Sandelig siger jeg jer: Den Slægt skal ikke forgaa, før alt dette sker.

35 Himlen og Jorden vil forgaa, men aldrig forgaar mine Ord.

36 Men der er ingen, der ved, naar den Dag kommer, og Timen slaar — hverken Himlens Engle eller Sønnen, kun Faderen alene.

37 Men ligesom Noahs Dage skal Menneskesønnens Hidkomst være.

38 For ligesom man i Noahs Dage før Oversvømmelsen var optagne af at spise og drikke, fæste Brud og staa Brud, lige til Noah gik ind i Arken,

39 og vidste ikke af noget, førend Oversvømmelsen kom og rev alle med sig, saadan skal Menneskesønnens Hidkomst være.

40 Da skal der være to Karle paa Marken, en tages med, den anden tages ikke med —

41 to Piger ved Kværnen, en tages med, den anden tages ikke med.

42 Saa vær da aarvaagne, for I ved ikke, hvad for en Dag jeres Herre kommer.

43 Men det kan I vel forstaa, at hvis Husbonden vidste, i hvilken Nattevagt Tyven er der, saa vaagede han vel og fandt sig ikke i Indbrud i sit Hus.

44 Derfor skal I ogsaa gøre jer rede. For Menneskesønnen kommer paa den Tid af Døgnet, I ikke aner.

45 Hvem er saa den tro og kloge Tjener, som Herren har sat over sin Husstand for at give dem deres Mad i rette Tid?

46 Held den Tjener, naar hans Herre kommer og kan se, han gør saa.

47 Sandelig siger jeg jer, at han vil sætte ham over alt, hvad han har.

48 Men hvis den samme Tjener siger til sig selv: Min Herre bliver længe borte,

49 og han saa giver sig til at slaa sine Medtjenere og spiser og drikker med Svirebrødrene,

50 saa vil den Tjeners Herre komme paa den Dag, han ikke venter, og den Tid paa Dagen, han ikke ved, og …

51 og lade ham dele Kaar med Hyklerne. Der vil fældes Taarer og skæres Tænder.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development