DNPS26: Johannesevangeliet 4

1 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes”

2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte —

3 saa forlod han Judæa og gik igen til Galilæa.

4 Han maatte komme gennem Samaria,

5 og han kommer da til en By i Samaria, som hedder Sykar og ligger lige op til den Jordlod, som Jakob gav sin Søn Josef.

6 Der var Jakobs-kilden. Træt som han var efter Vandringen, satte han sig da ved Kilden. Det var omtrent ved Middagstid.

7 Saa kommer der en Samariterkvinde for at hente Vand. Giv mig noget at drikke, siger Jesus til hende.

8 For hans Lærlinge var gaaet bort til Byen for at købe Mad,

9 Samariterkvinden siger til ham: Hvor kan du, som er Jøde, bede mig, som er en Samariterkvinde, om noget at drikke? For Jøder omgaas ikke med Samariter.

10 Jesus svarede hende: Dersom du kendte til Guds Gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, saa vilde du have bedt ham derom, og saa skulde han have givet dig Livsvand.

11 Konen siger til ham: Herre! du har ikke noget at øse op med, og Brønden er dyb. Hvor har du det Livsvand fra?

12 Du er da vel ikke større end vor Fader Jakob, som gav os Brønden. Og han drak selv af den og hans Sønner og hans Ungkvæg.

13 Jesus svarede hende: Enhver, som drikker af dette Vand, kommer til at tørste igen.

14 Men den, som drikker af det Vand, jeg giver ham, skal til evig Tid ikke tørste; men det Vand, jeg giver ham, bliver i ham et Kildespring til evigt Liv.

15 Konen siger til ham: Herre, giv mig det Vand, for at jeg ikke skal blive tørstig og ikke gaa her og øse,

16 Han siger til hende: Gaa hjem og kald paa din Mand, og kom saa igen.

17 Konen svarer: Jeg har ingen Mand. Jesus siger til hende: Det har du Ret i, at du ingen Mand har.

18 For du har haft fem Mænd, og den, du nu har, er ikke din Mand. Det var et sandt Ord, du der sagde.

19 Konen siger til ham: Herre, jeg kan se, at du er en Profet.

20 Vore Fædre holdt Bøn paa dette Bjerg; men I siger, at i Jerusalem er Stedet, hvor man skal holde Bøn. — — —

21 Jesus siger til hende: Tro mig! Der kommer den Tid, da I hverken skal bede til Faderen paa dette Bjerg eller i Jerusalem.

22 I tilbeder, I véd ikke selv hvad. Vi véd, hvad vi tilbeder. For Frelsen udgaar fra Jøderne.

23 Men, der kommer den Tid, ja, den er der nu, da de rette Tilbedere skal bede til Faderen i Aand og Sandhed. For det er ogsaa Faderen om at gøre at faa sadanne Tilbedere.

24 Gud er Aand, og de, som beder til ham, bør gøre det i Aand og Sandhed.

25 Konen siger til ham: Jeg véd, at Messias kommer — den, som man kalder den Salvede. Naar han kommer, vil han bringe os Bud om det altsammen.

26 Jesus siger til hende: Det er mig, den som taler med dig.

27 I det samme kom Lærlingene, og de undrede sig over, at han talte med en Kvinde. Alligevel var der ingen, der sagde Hvad er det, du ønsker? eller: Hvad er det, du taler med hende om?

28 Saa lod Konen sin Krukke staa og gik ind til Byen, og til alle Mennesker siger hun:

29 Kom og se! Der er en Mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Mon det ikke er den Salvede?

30 De kom ud af Byen og gik hen til ham.

31 I Mellemtiden bad Lærlingene ham: Rabbi, spis nu!

32 Men han sagde til dem: Jeg har noget af leve af, som I ikke véd.

33 Saa sagde Lærlingene til hverandre: Skulde der være nogen, der har bragt ham noget at spise?

34 Jesus siger til dem: Det jeg lever af, er at gøre hans Vilje, som sendte mig, og fuldbyrde hans Værk.

35 Siger I ikke som saa: Det varer fire Maaneder, saa kommer Høsten. Nu skal jeg sige jer noget: Se jer om, og læg Mærke til, hvor Markerne hvidner til Høst.

36 Den, som høster, henter allerede sin Løn og indsamler Udbytte til evigt Liv til fælles Glæde for Saamand saa vel som Høstmand.

37 For her maa man sande det Ord, at en saar, og en anden høster.

38 Jeg har sendt jer ud at høste, hvad I ikke har haft Umagen med. Umagen har andre haft, og deres Umage har I faaet Andel i.

39 Af Samariterne i den By var der mange, der troede paa ham for Konens Ords Skyld, som forsikrede: „Han sagde mig alt, hvad jeg havde gjort”.

40 Da nu Samariterne kom til ham, bad de ham om at blive hos dem. Og saa blev han der to Dage.

41 Og saa var der mange flere, der troede for hans Ords Skyld

42 og sagde til Konen: Nu er det ikke mere din Tale, der gør, at vi tror. For vi har selv hørt det og véd, at han er virkelig Verdens Frelser.

43 Da de to Dage var omme, drog han derfra til Galilæa.

44 For det var Jesus’ eget Vidnesbyrd, at en Profet vinder ikke Bifald i sin Hjemstavn.

45 Da han nu kom til Galilæa, tog Galilæerne vel imod ham, Fordi de havde set alt det, han gjorde i Jerusalem under Højtiden. De var jo ogsaa kommet der til Højtiden.

46 Og saa kom han da igen til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort Vand til Vin. Men der var i Kafarnaum en, der stod Kongens Tjeneste, og hans Søn var syg.

47 Da han hørte, at Jesus var kommen fra Judæa til Galilæa, gik han til ham og bad ham om at gaa med tilbage og helbrede hans Søn. For han var lige ved at dø.

48 I vil ikke tro, sagde Jesus til ham, naar I ikke ser Tegn og Undergerninger.

49 Herre! siger Kongens Mand, gaa med, inden mit Barn dør.

50 Jesus siger til ham: Gaa kun, din Søn lever. Manden troede paa det Ord, Jesus havde sagt til ham, og gik.

51 Men paa Hjem vejen kom allerede Tjenestefolkene ham imøde og meldte, at hans Søn levede.

52 Saa forhørte han sig hos dem om, hvornaar det var bleven bedre med ham. Jo, sagde de til ham, igaar ved den syvende Time forlod Feberen ham.

53 Saa vidste Faderen, at det netop var ved den samme Tid, da Jesus sagde til ham: „Din Søn lever”. Saa blev han og hele hans Hus troende.

54 Det var anden Gang, Jesus kom fra Judæa til Galilæa og gjorde Tegn.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 51 Sidenhen holdt Judæerne Højtid, og Jesus rejste til Jerusalem. 2 Der er i Jerusalem ved Faareporten en Dam, som paa hebraisk kaldes Betesda, og hvortil der hører fem Søjlegange. 3 […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development