DNPS26: Johannesevangeliet 3

1 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne.

2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For disse Tegn, som du gør, kan ingen gøre, uden Gud er med ham.

3 Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig. Ingen kan faa Guds Rige at se uden at fødes paany.

4 Nikodemos siger til ham: Hvordan kan et Menneske blive født paany, naar han er en gammel Mand? Han kan da vel ikke for anden Gang komme ind i sin Moders Liv og fødes?

5 Jesus svarede: Sandelig, sandelig siger jeg dig: Ingen kan komme ind i Himlenes Rige uden at blive født af Vand og Aand.

6 Hvad der er født af Kødet, er Kød, og hvad der er født af Aanden, er Aand.

7 Det skal du ikke undre dig over, at jeg sagde: I maa fødes paany.

8 Aanden aander, hvor den vil, og dens Røst kan du høre; men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Saadan er enhver, der er født af Aanden.

9 Nikodemos svarede ham: Hvordan er det muligt.

10 Jesus svarede ham: Er du Israels Lærer og ved ikke det?

11 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at vi taler om, hvad vi ved, og vi vidner om, hvad vi har set; men I tager ikke imod vort Vidnesbyrd.

12 Naar jeg har sagt jer de jordiske Ting, og I ikke tror, hvor skulde I da komme til at tro, hvis jeg siger jer de himmelske?

13 Der er heller ingen anden, der har svunget sig op til Himlen, end den, der steg ned fra Himlen, den Menneskesøn, som var i Himlen.

14 Og ligesom Moses løftede Slangen i Ørken, saadan maa Menneskesønnen løftes højt,

15 for at enhver, som tror, i ham skal eje evigt Liv.

16 For saadan elskede Gud Verden, at han gav sin enbaarne Søn, for at enhver, som tror paa ham, ikke skal gaa tabt, men eje evigt Liv.

17 For Gud har ikke sendt sin Søn til Verden, for at han skulde dømme Verden, men for at Verden skal blive frelst ved ham.

18 Den, som tror paa ham, bliver ikke dømt. Den, som ikke tror, er dømt, allerede fordi han ikke har troet paa Guds enbaarne Søns Navn.

19 Dommen er den, at Lyset er kommet til Verden; men Menneskene holdt mere af Mørket end af Lyset. For deres Gerninger var onde.

20 Ja, enhver, som gør noget stygt, hader Lyset og kommer ikke Lyset nær for ikke at blive overbevist om, hvad han har gjort.

21 Men den, som i sine Gerninger er Sandheden tro, kommer til Lyset, for at det skal vise sig, at hans Gerninger er gjorte i Gud.

22 Sidenefter kom Jesus og hans Lærlinge til Judæa, og der opholdt han sig med dem og døbte.

23 Men Johannes var ogsaa optagen af at døbe i Ajnon, nær ved Salem, for der var vandrigt. Og der kom de og lod sig døbe.

24 For endnu var Johannes ikke sat i Fængsel.

25 Derved opkom der en Tvist mellem Johannes’ Lærlinge og Judæer om Renselse.

26 Og saa kom de til Johannes og sagde til ham: Rabbi, nu døber han, som var hos dig hinsides Jordan, og som du gav Vidnesbyrd, og alle gaar til ham.

27 Johannes svarede: Et Menneske kan ingenting tage, naar det ikke er givet ham fra Himlen.

28 I kan selv vidne for mig, at jeg sagde: Jeg er ikke den Salvede; men jeg er den, der er sendt forud for ham.

29 Det er den, der har Bruden, der er Brudgom. Men Brudgommens Ven, som staar og kan høre ham, glæder sig ret over, at Brudgommens Stemme lader sig høre. Dette, som jeg har glædet mig til, har jeg nu opnaaet.

30 Han maa tage til. Jeg maa tage af.

31 Han, som kommer ovenfra, er over alle. Den som er fra Jorden, er derefter og taler derefter. Den, som kommer fra Himlen, er over alle,

32 og han vidner om, hvad han har set og hørt. Men der er ingen, der tager imod hans Vidnesbyrd.

33 Den, som tager imod hans Vidnesbyrd, har dermed sat sit Segl paa, at Gud er sanddru.

34 For den, som Gud har sendt, melder, hvad Gud har sagt. Ja, for det er ikke halvt om halvt, Gud giver Aanden.

35 Faderen har Sønnen kær, og alt har han givet ham i Vold.

36 Den, som tror paa Sønnen, har evigt Liv. Den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se noget til Liv, men Guds Vrede bliver over ham.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 51 Sidenhen holdt Judæerne Højtid, og Jesus rejste til Jerusalem. 2 Der er i Jerusalem ved Faareporten en Dam, som paa hebraisk kaldes Betesda, og hvortil der hører fem Søjlegange. 3 […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development