DNPS26: Matthæusevangeliet 1

1 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga.

2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre.

3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares blev Fader til Esrom, Esrom til Aram,

4 Aram til Aminadab, Aminadab til Naasson, Naasson til Salmon.

5 Salmon blev ved Rahab Fader til Boas, Boas blev ved Rut Fader til Jobed. Jobed blev Fader til Isai,

6 Isai til Kong David. David blev ved Urias’ Hustru Fader til Salomon.

7 Salomon blev Fader til Roboam, Roboam til Abia, Abia til Asaf,

8 Asaf til Josafat, Josafat til Joram, Joram til Osias,

9 Osias til Joatam, Joatam til Akas, Akas til Esekias,

10 Esekias til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josias,

11 Josias til Jekonia og hans Brødre i den babyloniske Landflygtigheds Tid.

12 Efter den babyloniske Landflygtighed blev Jekonia Fader til Salatiel, Salatiel til Sorobabel,

13 Sorobabel til Abiud, Abiud til Eliakim, Eliakim til Asor,

14 Asor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud,

15 Eliud til Eleasar, Eleasar til Mattan, Mattan til Jakob,

16 Jakob til Josef Marias Mand. Af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

17 Alle Slægtleddene udgør altsaa fra Abraham til David fjorten og fra David til den babyloniske Landflygtighed fjorten Led og fra den babyloniske Landflygtighed til Kristus fjorten Led.

18 Med Jesus’ Kristus’ Fødsel gik det saadan til: Hans Moder Maria var trolovet med Josef. Men inden de kom sammen, kendtes det, at hun var frugtsommelig ved Helligaanden.

19 Hendes Mand Josef, som var en rettænkende Mand, men ikke vilde gøre det vitterligt for alle om hende, havde besluttet at skille sig fra hende i al Stilhed.

20 Men som han havde dette i Sinde, viste en Herrens Engel sig brat for ham i Drømme og sagde: Josef, Søn af David, du skal ikke være bange for at tage din Hustru Maria til dig. For det, hun gaar frugtsommelig med, er undfanget ved Helligaanden.

21 Men en Søn skal hun føde, og ham skal du kalde Jesus. For han skal frelse sit Folk fra deres Synder.

22 Men saadan er det gaaet til, for at det skulde gaa i Opfyldelse, som Herren har talt gennem Profeten, som siger:

23 Se Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og de skal kalde ham Emmanuel.” Det betyder i Oversættelse: Gud er med os.

24 Da Josef vaagnede, stod han op og gjorde, som Herrens Engel havde befalet ham, og tog sin Hustru, til sig.

25 Men han havde ikke Omgang med hende, førend hun havde født en Søn. Og ham kaldte han Jesus.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 51 Da han saa de forsamlede Skarer, gik han op paa Bjerget og satte sig ned, og hans Lærlinge kom hen til ham. 2 Og saa tog han til Orde og underviste dem. 3 Lyksalige, sagde han, er […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development