DNPS26: Johannesevangeliet 6

1 Sidenefter drog Jesus bort over paa den anden Side af Tiberiassøen i Galilæa.

2 Og en stor Skare fulgte ham, fordi de saa de Tegn, han gjorde med de Syge.

3 Men Jesus gik op paa Bjerget og lejrede sig der med sine Lærlinge.

4 Det var nær op til Paaske, Jødernes Højtid.

5 Da nu Jesus saa sig om og kunde se, der kommer en stor Skare til ham, siger han til Filippos: Hvor skal vi købe Brød, for at disse kan faa noget at spise?

6 Det sagde han for at sætte ham paa Prøve; for selv vidste han, hvad han ret nu vilde gøre.

7 Filippos svarede ham: Brød for 200 Denarer vil ikke forslaa til dem, saa de kan faa lidt hver.

8 En af hans Lærlinge, Andreas, Simon Peters Broder, siger til ham:

9 Der er en lille Dreng her, som har fem Bygbrød og to Smaafisk. Men det – hvad er det til saa mange?

10 Jesus sagde: Faa Folkene til at sætte sig ned. Der var meget Græs der paa Stedet. De satte sig da ned, Mændene Femtusinde i Antal.

11 Saa tog Jesus Brødene, holdt Takkebøn og gav det til dem, der havde sat sig; ligesaa af Smaafiskene, saa meget som de vilde have.

12 Da de saa var bleven mætte, siger han til sine Lærlinge: Sank nu de Stykker sammen, som er bleven tilovers, for at ingenting skal gaa til Spilde.

13 Saa samlede de op og fyldte tolv Kurve med Stykker, som var blevet tilovers af de fem Bygbrød fra dem, som havde faaet Mad.

14 De Mennesker havde altsaa set det Tegn, han havde gjort, og saa sagde de: Det er sandelig Profeten, som kommer til Verden.

15 Saa vidste Jesus, at de vilde komme og med Vold og Magt gøre ham til Konge, og saa undveg han igen op paa Bjerget ganske alene.

16 Da Aftenen faldt paa, gik hans Lærlinge ned til Stranden

17 og gik ombord i et Fartøj og satte over Søen til Kafarnaum. Men Mørket overvældede dem, og Jesus var endnu ikke kommen til dem.

18 Dertil blev der høj Søgang, for det blæste stærkt.

19 Da de saa havde tilbagelagt 25-30 Stadier, kan de se Jesus gaa paa Søen og komme tæt hen til Baaden, og de blev bange.

20 Men han siger til dem: I skal ikke være bange, det er mig.

21 Saa vilde de gerne have ham ombord i Baaden, og saa naaede Fartøjet straks til Land, der hvor de vilde hen.

22 Dagen efter saa den forsamlede Mængde, som stod ovre paa den anden Side af Søen, at der var ingen anden Baad end den ene, og Jesus var ikke gaaet ombord med sine Lærlinge; men hans Lærlinge var tagne afsted alene.

23 Derimod kom der Baade fra Tiberias til et Sted ikke langt fra, hvor de fik Brød, efter at Herren havde holdt Takkebøn.

24 Da saa Mængden ser, at Jesus er der ikke, hans Lærlinge ikke heller, saa gik de selv i Baadene og kom til Kafarnaum og søgte efter Jesus.

25 Og da de fandt ham paa den anden Side af Søen, sagde de til ham: Rabbi, naar er du kommen her

26 Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: I søger mig ikke, fordi I saa Tegn, men fordi I spiste jer mætte i Brødene.

27 I skal ikke arbejde paa den forgængelige Føde; men paa den, som varer til et evigt Liv, som Menneskesønnen giver jer. For ham har Faderen, Gud selv, mærket med sit Segl.

28 Saa sagde de til ham: Hvordan skal vi bære os ad for at arbejde paa Guds Gerning?

29 Jesus svarede dem: Dette er Guds Gerning, at I skal tro paa den, som han har sendt.

30 Saa sagde de til ham: Hvad gør du saa for et Tegn, for at vi ved at se det kan komme til at tro dig? Hvad arbejder du paa?

31 Vore Fædre spiste Manna i Ørken, som der staar skrevet: „Brød fra Himlen gav han dem at spise”.

32 Saa sagde Jesus til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke Brødet fra Himlen. Nej, min Fader giver jer det, som virkelig er Brødet fra Himlen.

33 For det, der er Guds Brød, er det, som kommer ned fra Himlen og bringer Verden Liv.

34 Saa sagde de til ham: Herre, saa giv os da altid det Brød.

35 Jesus sagde til dem: Jeg er Livsbrødet. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, som tror paa mig, skal aldrig tørste.

36 Men jeg har sagt jer, at I har set; men I tror ikke.

37 Alt hvad min Fader giver mig, vil komme til mig, og den, som kommer til mig, vil jeg ikke støde ud.

38 For jeg er stegen herned fra Himlen ikke for at gøre, hvad jeg selv vil, men hvad han vil, som sendte mig.

39 Og hans Vilje er, at af alt det, han har givet mig, skal jeg intet miste, men jeg skal oprejse det paa den sidste Dag.

40 For dette er min Faders Vilje, at enhver, som ser paa Sønnen og tror paa ham, skal have evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den sidste Dag.

41 Saa gik Jøderne og skændtes om ham, fordi han havde sagt: „Jeg er det Brød, der kommer ned fra Himlen”.

42 Og de sagde: Er det ikke Jesus Josefs’ Søn, hvis Fader og Moder vi kender? Hvor kan den samme nu sige, at han er steget herned fra Himlen?

43 Jesus svarede dem. I skal ikke skændes med hinanden.

44 Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som sendte mig, driver ham dertil. Saa skal jeg oprejse ham paa den sidste Dag.

45 Der staar skrevet hos Profeterne.: „Saa skal de alle være oplærte af Gud”. Hver den, som har hørt det fra Gud og nemmet det, han kommer til mig.

46 Ikke saa, at nogen anden har set Gud end den, som er fra Gud. Han har set Gud.

47 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, som tror paa mig, har evigt Liv.

48 Jeg er Livsbrødet.

49 Jeres Fædre spiste af Mannaen i Ørken, men døde.

50 Dette er det Brød, der kommer ned fra Himlen, for at man skal spise deraf og saa ikke dø.

51 Jeg er Livsbrødet, som er kommet ned fra Himlen. Hvis nogen spiser af dette Brød, skal han leve evindelig. Og det Brød, jeg vil give, for at Verden maa leve, er mit Kød.

52 Saa stredes Jøderne indbyrdes: Hvor kan han, sagde de, give os Kødet at spise?

53 Saa sagde Jesus til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke spiser og drikker Menneskesønnens Kød og Blod, har I ikke Liv i jer.

54 Den, som mætter sig paa mit Kød og drikker mit Blod, har evigt Liv, og jeg vil oprejse ham paa den sidste Dag.

55 For mit Kød er virkelig til at spise, og mit Blod er virkelig til at drikke.

56 Den, som mætter sig paa mit Kød og drikker mit Blod, bliver i mig og jeg i ham.

57 Ligesom Faderen, der lever, har sendt mig, og jeg lever af Faderen, skal ogsaa den, som mætter sig paa mig, leve af mig.

58 Det er Brødet nedsteget fra Himlen — ikke som da Fædrene spiste og saa døde —. Den, som mætter sig paa dette Brød, skal leve evindelig.

59 Dette sagde han i en Synagoge, hvor han underviste, i Kafarnaum.

60 Saa var der mange af hans Lærlinge, der hørte det, som sagde: Det er et haardt Ord, hvem kan laane Øre til det?

61 Men Jesus vidste hos sig selv, at hans Lærlinge skændtes derom, og saa sagde han til dem: Ménstøder (forarger) det jer?

62 Hvad om I da faar at se, at Menneskesønnen farer did op, hvor han før var?

63 Aanden er den levendegørende. Kødet hjælper slet ikke med dertil. Hvad jeg taler til jer, det er Aand, og det er Liv.

64 Men der er somme af jer, som ikke tror. For Jesus vidste fra først af, hvem der ikke troede, og hvem, der vilde forraade ham.

65 Og saa sagde han: Det er derfor, jeg har sagt jer, at ingen kan komme til mig, uden at det er ham givet og har sin Kilde i Faderen.

66 Dette førte til, at mange af hans Lærlinge trak sig tilbage og var ikke med ham længere.

67 Saa sagde Jesus til de tolv: I vil da vel ikke ogsaa gaa jeres Vej?

68 Simon Peter svarede: Herre, hvem skulde vi gaa til? Du har det, der er evigt Livs Tale,

69 og vi har faaet Tro derpaa og Vished derom, at du er Guds Hellige.

70 Jesus svarede dem: Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv, og dog er en af jer en Djævel.

71 Men det var Judas Simons Søn Iskarjot, han sagde det om. For han skulde siden forraade ham, skønt han hørte til de tolv.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development