DNPS26: Markusevangeliet 1

1 Begyndelsen til Jesus Kristus’ (Guds Søns) Glædesbudskab.

2 Se nu sender jeg min Engel foran dig, som skal bane Vejen for dig”, som skrevet staar hos Profeten Jesaja:

3 „Hør, der er en der raaber i ørken: Gør nu Herrevejen rede, snorrette skal I gøre hans Stier!”

4 Johannes traadte frem, han som døbte i ørken og forkyndte Omvendelsesdaab til Syndsforladelse.

5 Og hele Judæas Land og alle Jerusalems Indbyggere kom derud og lod sig døbe af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres Synder.

6 Og Johannes gik i Kamelhaars Klæder med Læderbælte om Livet og spiste Græshopper og vilde Biers Honning.

7 Og saadan lød hans Forkyndelse: Mig følger den, som er vældigere end jeg, og jeg er ikke god nok til at bøje mig ned og løse hans Skobaand.

8 Jeg har døbt jer med Vand. Men han skal døbe jer i Helligaand.

9 Ved samme Tid kom Jesus did fra Nasaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.

10 Og lige som han steg op af Vandet, saa han Himlene aabne sig og Aanden dale ned til ham som en Due.

11 Og en Røst lod sig høre fra Himlene: Du er min Søn den hjertenskære. Dig har jeg kaaret mig.

12 Og lige straks driver Aanden ham ud i ørken,

13 og saa var han i ørken i 40 Dage og blev fristet af Satan og færdedes blandt de vilde Dyr, og Englene tjente ham.

14 Efter at Johannes var given i Fjendevold, kom Jesus til Galilæa og forkyndte der Guds Glædesbudskab:

15 Nu er Tiden kommen, og Gudsriget er nær. Omvend jer og tro paa Glædesbudskabet.

16 Og som han gik langs den galilæiske Sø, saa han Simon og Simons Broder Andreas i Færd med at drage Vod i Søen. For de var Fiskere.

17 Og saa sagde Jesus til dem: Kom og slut jer til mig, saa skal jeg gøre jer til Menneskefiskere.

18 Og saa forlod de straks Garnene og fulgte ham.

19 Og da han gik lidt videre frem, saa han Jakob Sebedaios’ Søn og hans Broder Johannes, de var ogsaa i Fartøjet og ved at rede deres Garn op.

20 Saa kaldte han straks ad dem, og de forlod deres Fader Sebedaios i Baaden med de lejede Folk og gik hen og gav sig i Følge med ham.

21 Saa drager de ind i Kafarnaum, og han gik straks til Synagogen og underviste om Sabbaten.

22 Og de blev slaaet af Forundring over hans Lære. For han underviste som en, der havde Myndighed, og ikke som de Skriftlærde.

23 Og saa var der straks i deres Synagoge et Menneske med en uren Aand, og han skreg op:

24 Hvad vil du os Jesus fra Nasaret, sagde han, er du kommen for at ødelægge os? Vi ved, hvem du er — Guds hellige.

25 Men Jesus viste ham tilbage: Ti og far ud af ham!

26 Saa sled den urene Aand i ham og for ud af ham med et højt Skrig.

27 Og det rystede dem alle saa stærkt, at de overvejede med hverandre: Hvad er dette? En ny Lære ført med Myndighed. Og saa maa de urene Aander lyde ham, naar han befaler.

28 Og Rygtet om ham bredte sig straks overalt ud til alle tilstødende Egne af Galilæa.

29 Fra Synagogen gik de sammen med Jakob og Johannes lige hjem til Simon og Andreas.

30 Simons Svigermoder laa syg af Feber, og de taler lige straks til ham om hende.

31 Saa gik han hen og tog hende ved Haanden og rejste hende op, og saa forlod Feberen hende, og hun opvartede dem.

32 Men da Solen gik ned, og Aftenen faldt paa, bragte de ham alle de lidende og besatte.

33 Og hele Byen var samlet foran Døren.

34 Og saa helbredte han mange, som led af forskellige Sygdomme, og uddrev mange onde Aander. Og han lod ikke de onde Aander komme til Orde, fordi de kendte ham.

35 Saa stod han tidligt op, midt i Nattens Mørke, og drog bort derfra hen til en øde Egn, og der holdt han Bøn.

36 Saa skyndte Simon og hans Ledsagere sig efter ham

37 og fandt ham, og saa siger de til ham, at alle søger efter ham.

38 Lad os kun gaa videre, siger han da til dem, til de næste Landsbyer, for at jeg ogsaa kan lade Forkyndelsen lyde der; for i den Hensigt drog jeg ud.

39 Og saa kom han til deres Synagoger i hele Galilæa med sin Forkyndelse, og onde Aander drev han ud.

40 Saa kommer der en spedalsk til ham og beder ham om Hjælp og kaster sig paa Knæ og siger til ham: Hvis du vil, saa kan du rense mig.

41 Og han fik Medlidenhed med ham og rakte ham Haanden og sagde: Det vil jeg. Bliv ren!

42 Og saa blev han lige straks af med Spedalskheden og blev renset.

43 Saa skændte han paa ham og drev ham straks bort,

44 og han siger til ham: Se til, at du ikke siger noget til nogen; men gaa hen og lad dig syne af Præsten, og bring det Offer, som Moses har befalet til et Vidnesbyrd for dem.

45 Saa gik Manden hen og gav sig til at fortælle højt og lydt saa meget derom og bringe Sagen saadan i Folkemunde, at Jesus ikke mere kunde komme aabenlyst ind i en By. Men han holdt sig ude paa øde Steder, og allevegne fra kom de til ham.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Markusevangeliet 21 Efter at han var kommen tilbage til Kafarnaum, spurgtes det i Løbet af nogen Dage, at han var hjemme. 2 Saa strømmede der saa mange sammen, at der ikke længere var Plads til dem, ikke […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 31 Saa kom han igen ind i en Synagoge, og der var der en Mand, som havde en vissen Haand. 2 Og de passede paa ham, om han helbredte ham paa Sabbatsdagen, for at de kunde fure Klagemaal […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 41 Saa begyndte han igen at undervise ved Stranden, og der strømmer en usædvanlig stor Mængde sammen hos ham, saa han maatte gaa ombord i en Baad og sidde ude paa Søen. Og hele Forsamlingen […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 51 Saa kom de over til Gergesenernes Land paa den anden Side af Søen. 2 Og da de var gaaet i Land, kom der ham straks imøde ud af Gravene en Mand med en uren Aand, 3 som havde sin […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development