DNPS26: Markusevangeliet 13

1 Da han gik ud af Helligdommen, siger en af hans Lærlinge til ham: Lærer, se hvad det dog er for Stene og Bygninger.

2 Og saa sagde Jesus til ham: Ser du disse store Bygninger? Der skal ikke blive Sten paa Sten tilbage, som ikke skal brydes ned.

3 Og mens han sad paa Oliehavebjerget ligeovefor Helligdommen, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham i Fortrolighed:

4 Sig os, naar det skal ske? Og hvad er Tegnet derpaa, naar alt det skal fuldbyrdes?

5 Saa begyndte Jesus at sige til dem: Pas paa, at ingen forvilder jer.

6 Der vil komme mange, som tilegner sig mit Navn og siger: Det er mig, og forvilder mange.

7 Men, naar I hører Krigslarm og Krigsrygter, skal I ikke lade jer skræmme. Det maa ske; men Enden er der ikke endnu.

8 For Folk vil rejse sig mod Folk og Rige mod Rige. Jordskælv vil der blive, saa her og saa der, og Hungersnød og Angst og Uro. Det er Begyndelsen til Veerne.

9 Tag jer vel i Vare. De vil angive jer for Raadsforsamlinger, og I vil blive piskede i Synagoger, og I skal stædes for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, dem til et Vidnesbyrd.

10 Og først skal Forkyndelsen af Glædesbudskabet bringes til alle Folkeslag.

11 Og naar de slæber jer bort og angiver jer, saa bryd jer ikke iforvejen om, hvad I skal sige, men sig kun, hvad der i den samme Stund bliver jer givet. For det er ikke jer der taler, men Helligaanden.

12 Og Broder vil forraade Broder til Dødsdom og Fader sit Barn. Og Børn vil yppe Strid med Forældre og slaa dem ihjel.

13 Og I vil blive ilde sete af alle for mit Navns Skyld. Men den der bliver urokkelig til Enden, han bliver frelst.

14 Naar I saa ser Nedværdigelsen med Ødet i sit Spor staa, hvor det ej bør være — Læseren agte vel derpaa — da skal de, der er i Judæa, fly til Bjergene.

15 Den, som er paa Taget, skal ikke gaa ned og ikke ind efter nogenting i sit Hus.

16 Og den, som er i Marken, skal ikke vende tilbage for at hente sit Overtøj.

17 Men ve de frugtsommelige i de Dage og dem, der giver Die.

18 Bed om, at det ikke maa ske ved Vintertid.

19 For saa stor en Trængsel bliver der i de Dage, som der aldrig har været Mage til, fra Skabningen, Gud har skabt, blev til og til nu og aldrig skal blive.

20 Og kortede Herren ikke af paa de Dage, vilde ingen Sjæl gaa fri. Men for de udvalgtes Skyld, dem han har udvalgt, har han kortet dem af.

21 Og naar da nogen siger til jer: Se her er den Salvede, se hist — saa tro det ikke.

22 For falske Salvede og falske Profeter vil træde frem og gøre Tegn og Undere for, om det var muligt, at føre de udvalgte paa Afveje.

23 Men I skal passe paa. Nu har jeg forudsagt jer alt.

24 I de Dage derimod, som kommer efter den Trængsel, da vil Solen sortne og Maanen ikke skinne,

25 og Stjernerne stadig falde fra Himlen, og de Kræfter, der virker i Himlene, rokkes.

26 Og da vil de se Menneskesønnen komme i Skyer med megen Magt og Højhed.

27 Og saa vil han sende Englene ud og samle de udvalgte fra alle fire Verdenshjørner lige fra det yderste af Jorden til det yderste id Himlen.

28 Af Figentræet skal I lære Lignelsen. Naar dets Gren bliver myg, og Bladene bryder frem, saa ved I, at Sommeren er nær.

29 Saadan skal I ogsaa, naar I ser dette ske, vide, at han er lige for Døren.

30 Sandelig siger jeg jer, at den Slægt skal ikke forgaa, før alt dette sker.

31 Himlen og Jorden de vil forgaa, men aldrig forgaar mine Ord.

32 Men om den Dag eller Time er der ingen, der ved noget, hverken Englene i Himlen eller Sønnen — kun Faderen.

33 Pas paa! hold jer vaagne! I ved ikke, naar Tiden er inde.

34 Som naar en Mand, der er bortrejst, har forladt sit Hjem og sat sine Folk til at raade, hver med sin Virksomhed og paalagt Dørvogteren at vaage —

35 saadan skal I altsaa vaage. For I ved ikke, naar Husets Herre kommer, enten ved Aftenstid eller ved Midnat eller ved Hanegal eller ved Morgengry.

36 Lad ham ikke, naar han kommer uventet, finde jer sovende.

37 Hvad jeg siger jer, siger jeg til alle: Vaag!

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Markusevangeliet 11 Begyndelsen til Jesus Kristus' (Guds Søns) Glædesbudskab. 2 Se nu sender jeg min Engel foran dig, som skal bane Vejen for dig", som skrevet staar hos Profeten Jesaja: 3 „Hør, der […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 21 Efter at han var kommen tilbage til Kafarnaum, spurgtes det i Løbet af nogen Dage, at han var hjemme. 2 Saa strømmede der saa mange sammen, at der ikke længere var Plads til dem, ikke […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 31 Saa kom han igen ind i en Synagoge, og der var der en Mand, som havde en vissen Haand. 2 Og de passede paa ham, om han helbredte ham paa Sabbatsdagen, for at de kunde fure Klagemaal […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 41 Saa begyndte han igen at undervise ved Stranden, og der strømmer en usædvanlig stor Mængde sammen hos ham, saa han maatte gaa ombord i en Baad og sidde ude paa Søen. Og hele Forsamlingen […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development