DNPS26: Første Korintherbrev 4

1 Saadan skal en regne os for Kristus’ betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder?

2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro.

3 Men jeg bryder mig ikke det mindste om, at I eller en Menneske-Dag skal dømme om mig. Nej jeg dømmer end ikke om mig selv.

4 For vel ved jeg ikke af, at jeg har noget paa Samvittigheden; men dermed er jeg ikke sagesløs. Den, som dømmer om mig, er Herren.

5 Og saa skal I ikke holde Dom før Tiden, saa længe til Herren kommer. Han skal lade det komme for Lyset, som skjuler sig i Mørket, og det, som Hjerterne ruger over, lægge sig for Dagen. Og saa vil enhver faa fra Gud den Ros, der bliver til ham. Saadan udtrykker jeg mig for jeres Skyld,

6 Brødre, om mig selv og Apollos, for at I paa os kan lære ikke at holde jer selv for hævede over, hvad skrevet staar, saa ingen af jer — til Ære for den ene af os — skal gøre sig selv stor paa det ligeoverfor den anden.

7 For hvem giver dig Fortrinnet? Hvad har du, som du ikke har faaet til givende? Og har du faaet det til givende, hvorfor praler du da, som om du ikke havde faaet det fra nogen?

8 Har I allerede faaet nok? Er i allerede bleven rige ? Har I vundet jer et Kongerige, uden at vi var med? Ja vel var det, om I havde vundet jer et Kongerige, for at vi ogsaa kunde vinde Kongemagt med jer.

9 For jeg kan tænke, Gud har udpeget os Apostle som de sidste, saa at sige dødsdømte, siden vi er bleven stillede offentlig til Skue for Verden — baade for Engle og Mennesker.

10 Vi er Daarer for Kristus’ Skyld. I er saa fornuftige i Kristus. Vi er svage, I er stærke. I nyder Hæder og Ære, vi ikke almindelig Agtelse.

11 Lige til nu i dette Øjeblik maa vi mangle baade Mad og Drikke og Klæder og lade os mishandle og maa ingensteder være

12 og maa slide og arbejde med vore egne Hænder. Vi bliver skældt ud, mens vi velsigner, føres for Retten, mens vi selv slaar os til Taals,

13 faar Ord for ondt, mens vi formaner til godt. Vi er bleven ligesom en Verdensudrensning, alles Udskud og er saa endnu.

14 Jeg skriver ikke dette til jer for at skænde paa jer, men for at paaminde jer som kære Børn.

15 For om I saa havde tusinde til Opdragere i Kristus, saa har I dog ikke mange til Fædre. For i Kristus Jesus blev jeg Fader til jer ved Glædesbudskabet.

16 Og saa opmuntrer jeg jer da til at efterligne mig?

17 Det er netop derfor, jeg har sendt Timoteos til jer, han som er mig et kært Barn og trofast i Herren. Og han vil minde jer om min Fremgangsmaade i Kristus Jesus, saadan som jeg allevegne underviser i enhver Menighed.

18 Der er nogen, der har gjort sig vigtige, som om jeg slet ikke kom til jer.

19 Men jeg kommer snart til jer, om Herren vil, og saa vil jeg gøre Bekendtskab — ikke med de overmodiges Ord, men med deres Kraft.

20 For Guds Kongedømme bestaar ikke i Ord, men i Kraft.

21 Hvad vil I helst? Skal jeg komme til jer med Kæppen eller med Kærlighed og en sagtmodig Aand.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 51 Der tales om Løsagtighed hos jer, dels i Almindelighed, dels af en saadan Art, som ikke engang blandt Hedningerne, saadan at en lever med sin Faders Hustru. 2 Og saa er I store paa […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development