DNPS26: Apostlens Gerninger 1

1 Det første, jeg fortalte, Teofilos, handlede om alt det, Jesus i Gerning og Undervisning begyndte med,

2 indtil den Dag, da han blev hjemført, efter at han ved Helligaanden havde givet de Apostle, han havde valgt sig,

3 deres Opgave, dem han ogsaa viste sig for levende efter sin Lidelse med mange Bevisligheder. I 40 Dage lod han sig se for dem og sagde alt det om Gudsriget.

4 Og idet han holdt Maaltid med dem, bød han dem ikke at forlade Jerusalem, men vente paa det, som Faderen havde lovet: Det I har hørt mig tale om, at

5 Johannes døbte med Vand, men I skal blive døbte i Helligaand, naar disse faa Dage er omme.

6 Saa samlede de sig og spurgte ham: Herre, genopretter du i Løbet af denne Tid Kongedømmet for Israel?

7 Det er ikke jeres Sag, sagde han til dem, at vide, hvor længe Ventetiden skal vare, og naar det skal være. Det har Faderen forbeholdt sig selv at raade for.

8 Men Magt skal I faa, naar Helligaanden kommer over jer, og saa skal I være mine Vidner i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og saa vidt Jorden strækker sig.

9 Og som han havde sagt det, blev han i deres Paasyn hævet op, og en Sky hindrede dem i at følge ham med Øjnene.

10 Og som de stod og stirrede ind i Himlen, mens han for bort, stod der brat to Mænd hos dem, hvidklædte:

11 Hvorfor staar I Galilæere og ser ind i Himlen, sagde de? Den Jesus, som er hjemført fra jer til Himlen, skal komme, netop som I saa ham fare til Himmels.

12 Da vendte de tilbage til Jerusalem fra OliehaveBjerget, som det hedder, der er nær ved Jerusalem, vel en Sabbatsvej derfra.

13 Og da de kom ind, gik de op i Stuen ovenpaa. Der opholdt de sig i Ventetiden — Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filippos og Thomas, Bartolomaios og Mattaios, Jakob Alfaios Søn, og Simon Selot og Judas Jakobs Søn.

14 Disse blev alle som én trofast ved med at holde Bøn. Kvinder var der ogsaa med og Maria Jesus’ Moder og hans Brødre.

15 I de Dage traadte Peter frem i Brødrenes Kreds og sagde — og det var en Skare paa omtrent 120 Deltagere, der var tilstede —:

16 Det maatte gaa i Opfyldelse, Brødre, det, der staar skrevet, som Helligaanden forudsagde ved Davids Mund om Judas, som blev den, der viste Vej for dem, der greb Jesus.

17 For han blev regnet med iblandt os, og den Tjeneste havde han faaet Lod og Del i.

18 Han købte en Ejendom for den med Uret tjente Løn, og ved at styrte ned, sprængtes han, og alle hans Indvolde væltede ud,

19 hvad der endog blev saa vel bekendt for alle Jerusalems Indbyggere, at den Ejendom kaldes paa deres egen Mundart Akeldamak, det betyder Blodvangen.

20 For i Salmebogen staar der skrevet: Lad hans Gaard blive øde, ingen skal bo i den, og: Og lad en anden overtage hans Tilsynskald.

21 Det bør da saa være, at af de Mænd, som færdedes med os hele Tiden, mens Herren, Jesus gik ud og ind hos os,

22 fra Johannesdaaben at regne indtil den Dag, da han blev hjemført fra os — af dem maa en sammen med os blive Vidne om hans Opstandelse.

23 De fremstillede da to: Josef, som kaldes Barsabbas og har faaet Tilnavnet Justus, og Mattias.

24 Og saa bad de: Du Herre, som kender alles Hjerter, udpeg af disse to den ene, som du har valgt

25 til at indtage Pladsen med dette Tjener og Apostelkald, som Judas traadte fra for at indtræde i sin egen Plads.

26 Saa lod de dem trække Lod, og Loddet faldt paa Mattias, og saa blev det vedtaget, at han skulde være med de elleve Apostle.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Apostlens Gerninger 21 Da Dagen kom til Pinsefesten, var de alle samlede paa åt Sted, 2 og saa kom der paa én Gang en Lyd fra Himlen som af et dybt Aandedrag, og det fyldte hele Huset, hvor de sad, 3 og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 31 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen, 2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 41 Mens de talte til Folket, kom Præsteskabet over dem og Anføreren for Helligdomsvagten og Sadukæerne, 2 dybt krænkede over, at de underviste Folket og forkyndte Opstandelsen fra de […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 51 Der var en Mand ved Navn Ananias, som i Forening med sin Hustru Saffeira solgte en Ejendom. 2 Noget af Betalingen listede han tilside med sin Hustrus Vidende, og en Del kom han med og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development