DNPS26: Andet Korintherbrev 9

1 Ja, Hjælpen til de hellige behøver jeg jo ikke at skrive til jer om.

2 Jeg kender jo jeres Villighed, som jeg roser mig af jer for hos Makedonierne, hvordan Akaja har indrettet sig paa det allerede for Aar og Dag siden, og det, at I var saa ivrige, æggede dem, der øgede Tallet.

3 Men jeg har sendt Brødrene, for at vor Stolthed over jer ikke skal slaa fejl i den Retning, for at I, som jeg har sagt, maa være færdige til det.

4 Naar der kommer Makedoniere med mig, maatte de nødig træffe jer uforberedte, saa vi — for ikke at sige I — skulde  blive til Skamme med det, vi stolede saa sikkert paa.

5 Saa har jeg da holdt det for nødvendigt at opfordre Brødrene til at drage forud til jer og i Forvejen bringe denne Velsignelse i Stand efter jeres forud givne Løfte, at den saadan kan være tilrede som en Velsignelse og ikke paa Gerrigmands Vis.

6 Sagen er den: Den, som saar sparsomt, høster ogsaa sparsomt, og den, som velsigner, naar han saar, faar ogsaa en velsignet Høst, naar han høster.

7 Enhver lade sit Hjerte raade uden at føle sig ked af det eller nødsaget til det. For Gud elsker den, der er glad ved at give.

8 Gud har Magt til at overvælde jer saadan med Gavmildhed i alle Maader, at I altid i enhver Henseende kan have nok selv og rigeligt til enhver god Gerning,

9 som der staar skrevet: „Han deler ud, han giver dem, der trænger, hans Dyd bestaar evindelig!”

10 Men han, som forsyner Sædmanden med Saakorn og Brødkorn, vil forsyne jer med rigelig Udsæd og mange Fold at høste af den Dyd,

11 I øver, saa I bliver rige nok i et og alt til al saadan ærlig Færd, som gennem vore Hænder fører til et: Gud ske Tak.

12 For Ydelsen af denne Kirketjeneste ikke alene bøder paa de helliges. Savn, men fyldes selv og strømmer over af Taksigelser til Gud fra mange,

13 som i Anerkendelse af Ydelsens Værd priser Gud, fordi I er lydige mod jeres Ja til Kristus’ Glædesbudskab og ærligt holder Fælles-skab med dem og med alle,

14 idet de ogsaa under Forbøn for jer føler sig dragne til jer for den Guds Naades Skyld, der er over jer og er saa overmaade stor.

15 Gud ske Tak for hans usigelig gode Gave.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Korintherbrev 101 Jeg formaner jer med kristelig Sagtmodighed og Mildhed, jeg Paulus selv, som nærværende er saa ydmyg hos jer, men paa Afstand gaar jer dristigt paa. — 2 Det er min Bøn, at jeg naar […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 11 Fra Paulus — Kristus' Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa — og fra Broderen Timoteos til Guds Menighed, som er i Korint, og til alle de hellige med, som er i hele Akaja. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 71 Naar vi da har disse Løfter, kære, saa lad os rense os selv fra alle kødelige og aandelige Pletter og i Gudsfrygt naa vort Hellighedsmaal. 2 Giv os Plads. Vi har ingen gjort Uret, […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 81 Vi kan lade jer vide, Brødre, om den Guds Naade, som er bleven dem given i de makedoniske Menigheder, 2 at mens de havde at staa deres Prøve i megen Trængsel, gjorde deres grænseløse […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development