DNPS26: Efeserbrevet 1

1 Fra Paulus, en af Kristus’ Jesus’ Apostle, fordi Gud vilde det saa — til de hellige, som er, og det trofast i Kristus Jesus.

2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus?

3 Lovet være vor Herres Jesus’ Kristus’ Gud og Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i det høje,

4 ligesom han, før Verden blev grundlagt, udvalgte os i ham til at være hellige og ulastelige i hans Øjne.

5 Af Kærlighed bestemte han os til at faa Børnekaar ved Kristus Jesus hos sig selv,

6 saadan som det var ham en Glæde at fremme sin Vilje for at Naaden, han lod komme os til gode i ham, han har kær, skulde faa sit „Ære være” for Højhed og Herlighed.

7 I ham har vi faaet vor Frihed, vunden ved hans Blod, Forladelsen for, hvad der var forbrudt, saa rundeligt som hans Naade er rig til.

8 Og den gav han os i fuldeste Maal i og med al Visdom og sund Forstand,

9 da han oplyste os om Hemmeligheden med, hvad det var, han vilde fremme, saadan som han kunde faa den Glæde deraf, han forud havde for Øje i ham,

10 og lade det blive til en Husholdning med alt, hvad der rummes i Tiderne, for at faa alt indordnet under Kristus, alt hvad der er i Himlen og paa Jorden i ham.

11 Det var ogsaa i ham, vi fik vor Lod i Landet, forud tilmaalt os efter hans Bestemmelse, som ved, hvad han vil, og altid fører det igennem,

12 for at der skulde blive af os et „Ære være hans Højhed og Herlighed” — af os, som forud havde sat vort Haab til Kristus.

13 I ham blev ogsaa I, da I hørte Sandhedsordet, Glædesbudskabet om jeres Frelse, ja blev i ham, da I troede derpaa, seglmærkede med den Helligaand, som Løftet lød paa —

14 han er os Forhaandspant paa vor Lod i Landet — for at Ejen-dommen kunde blive løst af Tvang til et „Ære være hans Højhed og Herlighed!”

15 Det er derfor, jeg efter at have hørt om den Tro paa Herren Jesus og den Kærlighed til alle de hellige, som raader iblandt jer,

16 heller ikke kan holde op med at sige Tak for jer, naar jeg tænker paa jer under mine Bønner —

17 om dog vor Herres Jesus’ Kristus’ Gud, Faderen, som al Højhed og Herlighed tilhører, maatte give jer Visdoms og Aabenbarelses Aand, vel kendte med ham,

18 naar jeres Hjertes Øjne er bleven saa klare, at I kan vide, hvad det er for et Haab, han indbyder til, hvad det er for en Højhed og Herlighed, han har at give Lod og Del i iblandt de hellige,

19 og saa om den Magt, han raader over, os til Gavn, som tror —

20 hvor overlegen den er i al sin Storhed svarende til den Kraftytring af hans Vælde virksom i Daad, som han udfoldede i Kristus, da han vakte ham op af Døde og satte ham ved sin højre Haand i det høje,

21 højt over alt, hvad der har Rige og Raaderum, Magt og Herredømme og alt, hvad med stort Navn nævnes ikke alene i denne Tidsalder, men lige saa vel i den kommende,

22 og lagde det, alt for hans Fødder og gav ham selv som Hoved for alt til Menigheden,

23 den, der er hans Legeme og rummer ham, i hvem alle har alt det, de kan rumme.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Efeserbrevet 21 Ogsaa om jer gælder det, at I var døde i de Fejltrin og Synder, 2 I forhen gjorde jer skyldige i, som denne Verdensalder gør, i god Forstaaelse med den Hersker, som bød over Luftens […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 31 Det er det, jeg føler mig dreven af, jeg Paulus, Jesus' Kristus' fangebundne til bedste for jer Hedninger. 2 I har jo da hørt om den Husholdning med Guds Naade, som er mig overdragen […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 41 Jeg den fangebundne i Herren formaner jer da til at skikke jer, saa det værdigt kan svare til den Indbydelse, I har faaet, 2 ydmygt og fordringsløst i alle Maader, taalmodige til at […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 51 Saa efterlign da Gud som kære Børn, 2 og lev jeres Liv i Kærlighed, som Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som viet Gave og Slagtoffer til en Vellugt for Gud. 3 Lad […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development