DNPS26: Johannesevangeliet 12

1 Seks Dage før Paaske kom da Jesus til Betania, hvor Lasaros var, han som Jesus havde opvakt fra de Døde.

2 Man holdt saa et Aftensmaaltid for ham, og Marta vartede op. Lasaros var blandt dem, der laa tilbords med ham.

3 Saa tog Maria et Pund ægte kostbar Nardussalve og salvede Jesus Fødder og tørrede hans Fødder med sit Haar. Og hele Huset fyldtes med Duften af Salven.

4 Saa siger Judas Iskarjot, en af hans Lærlinge, den som snart skulde forraade ham:

5 Hvorfor blev ikke denne Salve solgt for 300 Denarer og givet bort til fattige?

6 Men det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en Tyv og havde Pengekassen og tog, hvad der blev lagt deri.

7 Saa sagde Jesus: Lad hende selv om det, om hun vil beholde det til min Begravelsesdag.

8 For de fattige har I altid hos jer. Mig har I ikke altid.

9 Saa var der en stor Mængde af Judæerne, der fik at vide, at han var der, og kom, ikke for Jesus Skyld alene, men ogsaa for at se Lasaros, som han havde vakt op af Døde.

10 Men Ypperstepræsteskabet lagde Raad op om ogsaa at faa Lasaros slaaet ihjel,

11 fordi saa mange af Judæerne for hans Skyld kom did og saa troede paa Jesus.

12 Dagen efter var der en stor Skare, den der kom til Festen, de fik at vide, at nu kom Jesus til Jerusalem.

13 De tog deres Palmegrene og gik ud for at møde ham: Hosianna! raabte de, velsignet i Herrens Navn den, som kommer, ja Israels Konge!

14 Jesus, som havde faaet sig et ungt Æsel, satte sig op paa det, som der staar skrevet:

15 „Fat Mod Sions Datter! Se nu kommer din Konge ridende paa et Æsel-Føl”.

16 Det forstod Lærlingene ikke fra først af; men, da Jesus var kommen til Højhed og Ære, kom de i Tanker om, at det stod der skrevet for at passe paa ham, og det havde de gjort for ham.

17 Saa vidnede den Flok, som var med ham, om, at han havde kaldt Lasaros ud af Graven og vakt ham op af Døde.

18 At Mængden gik ham i Møde, kom ogsaa deraf, at de havde hørt om, at han havde gjort det Tegn.

19 Saa sagde Farisæerne til hverandre: Kan I se, at I kommer ingen Vegne. Se kun! Alverden har sluttet sig til ham.

20 Blandt dem, der rejste til Jerusalem for at holde Bøn under Højtiden, var der nogen Hellenere.

21 De kom saa til Filippos, ham fra Betsaida i Galilæa, og rettede den Bøn til ham: Herre, vi vil gerne se Jesus.

22 Filippos kommer og siger det til Andreas. Andreas og Filippos kommer og siger det til Jesus.

23 Jesus svarer dem: Nu er øjeblikket kommet, da Menneskesønnen skal komme til Højhed og Ære.

24 Sandelig siger jeg jer: Hvis Hvedekornet ikke synker i Jorden og dør, bliver det ved at være ensomt; men, hvis det dør, bærer det megen Frugt.

25 Den, som lystes ved Livet, mister det; og den, som ledes ved Livet i denne Verden, sikrer sig det til et evigt Liv.

26 Om nogen tjener mig, følge han mig. Hvor jeg er, skal da den, der tjener mig, ogsaa være. Om nogen tjener mig, skal min Fader gøre Ære af ham.

27 Nu er min Sjæl overvældet af Uro, og hvad skal jeg sige? Fader red mig fra denne Time! Nej, det er derfor jeg har naaet denne Time.

28 Fader lad dit Navn komme til Ære! Saa lød der en Røst fra Himlen: Baade har jeg givet det Ære og vil gøre det igen.

29 Da Mængden, der stod, hørte det, sagde de: Det tordnede. Andre sagde: Der var en Engel, der talte til ham.

30 Jesus svarede: Det var ikke for min Skyld, den Røst lod sig høre, men for jeres Skyld.

31 Nu holdes der Dom over denne Verden. Nu skal den, der raader i denne Verden, drives ud.

32 Og naar jeg bliver løftet højt over Jorden, vil jeg drage alle til mig.

33 Det sagde han med Hentydning til, hvordan han skulde lide Døden.

34 Mængden svarede ham: Vi har hørt lige ud af Loven, at den Salvede bliver til evig Tid. Hvor kan du da sige, at Menneskesønnen maa løftes saa højt? Hvem er den Menneskesøn?

35 Saa sagde Jesus til dem: Lyset er endnu en kort Tid iblandt jer. Gaa jeres Gang al den Stund, I har Lyset, for at Mørket ikke skal overvælde jer, og saa véd den, som gaar i Mørket, ikke hvor det bærer hen.

36 Alt som I har Lyset, saa tro paa Lyset, for at I kan blive Sønner af Lys. Det sagde Jesus og gik saa bort og holdt sig skjult for dem.

37 Saa store Tegn havde han gjort i deres Paasyn, og saa troede de dog ikke paa ham.

38 Saadan skulde Profeten Jesajas Ord gaa i Opfyldelse, det han sagde: „Herre, hvem troede paa, hvad os kom for Øre, og for hvem blev Herrens Arm øjensynlig?

39 De kunde ikke tro, fordi Jesajas siger igen:

40 Han har gjort deres Øjne blinde og deres Hjerte utilgængeligt, for at de ikke skal se med Øjnene og sanse med Hjertet og vende om, saa jeg kan helbrede dem.”

41 Det sagde Jesaja, fordi han saa hans Højhed og Ære og talte om ham.

42 Ikke desto mindre var der dog mange ogsaa af de overordnede, der troede paa ham. Men de bekendte det ikke for Farisæernes Skyld for ikke at blive udstødt af Synagogen.

43 For det var dem mere kært at holdes i Ære af Mennesker end af Gud.

44 Men Jesus raabte: Den, som tror paa mig, tror ikke paa mig, men paa ham, som sendte mig.

45 Og den, som ser paa mig, ser paa ham, som sendte mig.

46 Som Lys er jeg kommet til Verden, for at enhver, som tror paa mig, ikke skal blive i Mørket.

47 Og om nogen hører hvad jeg siger, men varer ikke derpaa, saa dømmer jeg ham ikke. For jeg er ikke kommen for at dømme Verden, men for at frelse Verden.

48 Den, som ringeagter mig, og tager ikke imod, hvad jeg siger, har den, der dømmer ham: Det Ord jeg talte, det skal dømme ham paa den sidste Dag.

49 For jeg talte ikke af mig selv; men Faderen, som sendte mig, har givet mig Bud om, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale om.

50 Og det véd jeg, at hans Bud er evigt Liv. Hvad jeg taler om, det taler jeg da om, saadan som Faderen har sagt mig det.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development