DNPS26: Romerbrevet 16

1 Jeg anbefaler jer vor Søster Foibe, som gør Menighedstjeneste i Kenkreai.

2 Hende skal I modtage kristeligt, som det sømmer sig for hellige, og være hende til Hjælp med det, hvori hun kan trænge til jer. For hun har været en Støtte for mange og for mig selv med.

3 Hils Priska og Akvilas mine Medarbejdere i Kristus Jesus,

4 de som har vovet deres Hals for mit Liv, og som ikke alene jeg, men alle Hedningemenighederne takker.

5 Hils ogsaa Menigheden i deres Hus. Hils min kære Epainetos, som er Asiens Førstegrøde til Kristus.

6 Hils Marjam, som har arbejdet saa meget for jer.

7 Hils mine Frænder og Medfanger Andronikos og Junias, som er højt ansete blandt Apostlene og blev kristne før mig.

8 Hils Amplias, der er mig saa kær i Herren.

9 Hils Urbanus vor Medarbejder i Kristus og min kære Stakys.

10 Hils Apelles, han som har staaet sin Prøve i Kristus. Hils dem, der hører til Aristobulos’ Hus.

11 Hils min Frænde Herodion. Hils dem hos Narkissos, som er kristne.

12 Hils Tryfaina og Tryfosa, som staar i Arbejde som kristen. Hils den kære Persis, der har arbejdet saa meget som kristen.

13 Hils Rufus den udvalgte kristne og hans og min Moder.

14 Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og de Brødre, der er sammen med dem.

15 Hils Filologos og Julias, Nereus og hans Søster og Olympas og alle de hellige, der er sammen med dem.

16 Hils hverandre med helligt Kys. Alle Kristus’ Menigheder hilser jer.

17 Jeg formaner jer Brødre til at holde Øje med dem, som lige stik imod den Lære, I er oplærte i, volder Uenighed og Ménstød (Forargelse). Og træk jer tilbage fra dem.

18 For den Slags Folk tjener ikke vor Herre Kristus men deres eget Madstræb og skuffer de troskyldiges Hjerter med sød Snak og fagre Ord.

19 Jeres Lydighed er jo kommet alle for Øre. Derfor glæder jeg mig over Jer, men ønsker, at I skal være kloge nok til det, der er godt, men ikke beregnende til det, der er ondt.

20 Snart skal Fredens Gud knuse Satan under jeres Fødder. Vor Herres Jesus’ Naade være med jer!

21 Jeg skal hilse jer fra min Medarbejder Timoteos og fra mine Stamfrænder Lukius og Jason og Sosipatros.

22 Hilsen fra mig Tertius, som har skrevet Brevet i Herren.

23 Hilsen fra Gajus, min og hele Menighedens Vært.

24 Jeg skal hilse jer fra Erastos, Byens Rentemester og Broderen Kvartus.

25 Han som er mægtig nok til at give jer Fasthed, som mit Glædesbudskab og Jesus-Kristus-Forkyndelsen lyder paa, og aabenbaret er i en Hemmelighed, som gennem evindelige Tider har hvilet i Taushed,

26 men nu er kommen for Dagen og gennem profetiske Skrifter kundgjort efter den evige Guds Befaling til Troslydighed for alle Hedningene —

27 ham den eneste vise Gud gennem Jesus Kristus være Ære i Evighedernes Evigheder, amen!

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 71 Eller véd I ikke det, Brødre, — jeg taler til dem, der kender Loven — at Loven raader over Mennesket, saa længe det lever? 2 Hustruen, som har en Mand over sig, er jo med en Lov […]
  • DNPS26: Romerbrevet 61 Hvad skal vi saa sige? Skal vi blive ved med at synde, for at Naaden skal blive mange Gange større? 2 Nej fri os vel? Naar vi er døde af at synde, hvor skulde vi saa leve i det? 3 […]
  • DNPS26: Romerbrevet 81 Nu er der altsaa ingen Retskrav, de Kristne kan gøres ansvarlige for. 2 For Kristenlivets Aands Lov har løst dig fra Syndens og Dødens Lov. 3 For hvad Loven ikke magtede af den […]
  • DNPS26: Romerbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development