DNPS26: Lukasevangeliet 21

1 Saa saa han sig om og fik Øje paa de Rige, som lagde Gaver i Pengeskrinet.

2 Og han saa en fattig Enke lægge to Smaaskillinger deri.

3 Denne fattige Enke, sagde han, sandelig siger jeg jer, at hun lagde mere end alle de andre.

4 For de lagde alle til Gaverne af deres Overflod. Men hun lagde af sin Fattigdom hele sin Formue.

5 Da der saa var nogen. der ytrede om Helligdommen, at der stod den prydet med dejlige Sten og viede Gaver, sagde han:

6 Det I her har for Øje — den Tid skal komme, da deraf ikke skal blive Sten paa Sten tilbage, som ikke skal splittes ad.

7 Saa spurgte de ham: Lærer, naar skal det ske, og hvilket Tegn varsler, naar det forestaar?

8 Pas paa, sagde han, at I ikke lader jer forvilde. For mange vil komme og gøre mit Navn gældende og sige: Det er mig, og nu er Tiden nær. Slut jer ikke til deres Følge.

9 Og naar I hører om Krige og Oprør, saa lad jer ikke skræmme. For vel maa det gaa forud; men Enden kommer ikke lige med det samme.

10 Ved den Tid, sagde han til dem, vil Folk rejse sig mod Folk og Rige mod Rige.

11 Store Jordskælv bliver der, Hunger og Pest baade hist og her. Og fra Himlen kommer store Rædsler og Tegn.

12 Men forud for alt dette vil de lægge voldsom Haand paa jer og forfølge jer og udlevere jer til Synagoger og Fængsler og slæbe jer for Konger og Landshøvdinger for mit Navns Skyld.

13 For jer skal det føre til et Vidnesbyrd.

14 Læg jer da paa Hjertet ikke i Forvejen at pønse paa Forsvar.

15 For jeg skal nok give jer Mund og Mæle og en Visdom, som jeres Modstandere alle vil være afmægtige til at modstaa eller gendrive.

16 Men forraadte vil I blive baade af Forældre og Søskende, Slægt og Venner. Somme af jer slaar de ihjel,

17 og I bliver forhadte af alle for mit Navns Skyld.

18 Men ikke et Haar af jeres Hoved skal gaa tabt.

19 Red jeres Liv ved jeres Urokkelighed.

20 Naar I ser Jerusalem omringet af Hære, saa vid, at dens Undergang er nær.

21 Fly skal da til Bjergene de, som bor i Judæa, og rid drage de, som derinde er, og de, som er paa Landet, søge ikke derind.

22 For Hevntider er det, hvori alt det skal opfyldes, som skrevet staar.

23 Ve dem, som i de Dage er frugtsommelige, og dem, som giver Die! For stor Nød skal der være paa Jorden og Vrede over dette Folk.

24 Saa skal de falde for Sværdets Tunge og bortføres fangne til alle Folkeslag. Og Jerusalem skal trædes under Fødder af Hedninger, indtil Hedningefolkenes Tider er omme.

25 Da skal Tegn opkomme i Sol og i Maane og Stjerner og paa Jorden Folkene stædes i Vaande, raadvilde ved Drønet af det oprørte Hav,

26 mens Mennesker daaner af Rædsel i Forventningen om, hvad der forestaar Jorderig, naar selv Himlens Kræfter skal rystes.

27 Da faar de Menneskesønnen at se kommende i Sky med megen Magt og Ære.

28 Men naar dette begynder at ske, saa ret jeres Ryg, og rejs jeres Pande, for saa kommer jeres Frigørelse nærmere og nærmere.

29 Saa sagde han dem en Lignelse: Ser I Figentræet og alle de andre Træer?

30 Saa snart de springer ud, kan I se det derpaa og skønne det af jer selv, at Sommeren alt er nær.

31 Saadan skal I ogsaa skønne det selv, naar I ser dette ske, at Gudsriget er nær.

32 Ja sandelig siger jeg jer, at den Slægt forgaar slet ikke, før det altsammen er sket.

33 Himlen og Jorden forgaar engang. Men aldrig forgaar mine Ord.

34 Vogt I vel paa jer selv, at aldrig Mad og Drikke i Overmaal saa lidt som Næringssorger skal falde jeres Hjerter saa til Besvær,

35 at den Dag kommer jer som en Snare uventet paa. For den vil snige sig over alle dem, der sidder i Ro saa vide paa hele Jorden.

36 Men vær altid paa Vagt under Bøn om at vinde Kraft til at undfly alt dette, som kommer engang, og oprejste stedes for Menneskesønnen.

37 Saa opholdt han sig om Dagen i Helligdommen og under. viste. Og om Natten gik han ud til det Bjerg, som heddet Oliehavebjerget og overnattede der.

38 Og hele Folket val tidligt paa Færde hos ham i Helligdommen for at høre ham

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Lukasevangeliet 11 Siden saa mange har taget sig for at fortælle Historien om igen om alt det, der har faaet sin fulde Virkeliggørelse hos os, 2 saadan som det blev os overbragt af dem, der fra første […]
  • DNPS26: Lukasevangeliet 21 Ved den samme Tid udgik der Befaling fra Kejser Augustus til at optage Mandtal over hele Verden. 2 Denne Optælling foregik da for første Gang, da Kvirinius stod for Styret i […]
  • DNPS26: Lukasevangeliet 31 Det var i Kejser Tiberius' femtende Regeringsaar, mens Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa og Herodes Fjerdingsfyrste over Galilæa, hans Broder Filippos Fjerdingsfyrste over Ituræa […]
  • DNPS26: Lukasevangeliet 41 Jesus vendte fuld af Helligaand tilbage fra Jordan og færdedes ført af Aanden i Ørken 2 i fyrretyve Dage og fristedes af Djævelen. Og han spiste ikke noget i de Dage, og da de var […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development