DNPS26: Markusevangeliet 15

1 Straks ved Daggry holdt Ypperstepræsteskabet Samraad med de Ældste og de skriftlærde og hele Raadet og førte Jesus bunden bort og overgav ham til Pilatus.

2 Og saa spurgte Pilatus ham: Er du Jødernes Konge? Han svarede ham Ja, som du siger.

3 Og Ypperstepræsteskabet anklagede han for saa meget.

4 Pilatus spurgte ham igen: Svarer du ikke?  Se hvor meget de anklager dig for.

5 Men Jesus svarede ikke et Ord mere, saa Pilatus undrede sig derover.

6 Paa Højtiden gav han dem altid en Fange fri, den som de forlangte.

7 Han, som de kalder Barabbas, sad netop fængslet sammen med de Urostiftere, som under Urolighederne havde gjort sig skyldige i Mord.

8 Og Folk samledes og begyndte at forlange det, han plejede at gøre for dem.

9 Pilatus svarede dem: Vil I ikke, jeg skal give jer Jødernes Konge fri?

10 For han kunde forstaa, at Ypperstepræsteskabet havde givet ham i Rettens Hænder, fordi de var ham hadefulde.

11 Men Ypperstepræsteskabet hidsede den forsamlede Mængde op, for at han snarere skulde give dem Barabbas fri.

12 Pilatus svarede dem igen: Hvad vil I da, sagde han, at jeg skal gøre med ham, som I kalder Jødernes Konge?

13 De raabte igen: Korsfæst ham!

14 Hvad ondt har han da gjort, sagde Pilatus til dem? Men de raabte desto mere: Korsfæst ham!

15 Pilatus besluttede saa at gøre Mængden tilpas og gav dem Barabbas fri, og Jesus lod han piske for derefter at blive korsfæstet.

16 Nu førte Krigsfolkene ham bort ind i Lejrpladsen, Prætoriet, og saa samlede de hele Hærstyrken.

17 Og de ifører ham en Purpurkappe og kroner ham med en Krans, de har flettet af Tisler.

18 Og saa begynder de at hilse paa ham: Goddag Jødernes Konge!

19 Og de slog ham i Hovedet med et Rør og spyttede paa ham, og de falder paa Knæ og hylder ham.

20 Og da de havde drevet Spot med ham, tog de Purpurkappen af ham og gav ham hans egne Klæder paa. Og saa fører de ham ud for at korsfæte ham.

21 Og en, som kom der forbi, Simon fra Kyrene, der kom ude fra Landet, Aleksanders og Rufus’ Fader, tvang de til at bære hans Kors.

22 Og saa fører de ham til Pladsen Golgata, det betyder Skallepladsen.

23 Og de gav ham Vin med Myrrha i; men han tog det ikke.

24 Saa korsfæster de ham, og de deler hans Klæder og kaster Lod om, hvad enhver skal have.

25 Det var ved den tredje Time, da de korsfæstede ham.

26 Og i Indskriften med Anklagen imod ham stod der: „Israels Konge”.

27 Og sammen med ham korsfæster de to Røvere, en til højre og en til venstre for ham.

28 –

29 Og de, der kom gaaende forbi, spottede ham, rystede paa Hovedet og sagde: Haa! du som bryder Templet ned og bygger det op igen i tre Dage.

30 Red dig selv, og kom ned af Korset.

31 Paa samme Maade drev ogsaa Ypperstepræsterne Spot med ham, idet de og de skriftlærde sagde til hinanden: Andre har han reddet, sig selv kan han ikke redde.

32 Du den Salvede, Israels Konge, kom nu ned af Korset, for at vi kan se det og komme til at tro. Ogsaa de, der var korsfæstede med ham, haanede ham.

33 Fra den sjette til den niende Time blev det mørkt over hele Landet.

34 Og ved den niende Time raabte Jesus højt: Eloi Eloi lema sabaktani? Det betyder: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

35 Og nogen af dem, der stod hos, sagde, da de hørte det: Hør nu kalder han paa Elias.

36 Saa løb en hen og fyldte en Svamp med Survin og satte den paa et Rør og gav ham det at drikke og sagde: Tys: Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned.

37 Men Jesus gav et højt Raab og udaandede.

38 Og Tempelforhænget skiltes ad i to Dele fra øverst til nederst.

39 Men da Centurionen, som stod der lige over for ham, saa, at han udaandede paa den Maade, sagde han: Sandelig var den Mand Guds Søn!

40 Der var ogsaa Kvinder, som saa til paa lang Afstand, deriblandt Maria fra Magdala og Maria, Moder til Jakob den yngre og Joses, og Salome,

41 de som, da han var i Galilæa, fulgte ham og ydede ham deres Tjeneste, og mange andre, som var rejst med ham til Jerusalem.

42 Da det allerede var blevet Aften — og det var en Fredag, Dagen før Sabbaten –

43 – saa kom Josef fra Arimataja, en anseelig Mand, Medlem af Raadet, som ogsaa ventede Gudsriget, og han dristede sig til at gaa ind til Pilatus og bad om Jesus’ Legeme.

44 Pilatus undrede sig over, at han allerede var død, og lod Centurionen kalde og spurgte, om han længe havde været død.

45 Og da han havde faaet det at vide af Centurionen, gav han Josef Liget.

46 Saa købte han Sindon og svøbte ham deri og satte ham ned i en Grav, som var hugget ud i Klippen, og væltede en Sten for Indgangen til Graven.

47 Men Maria fra Magdala og Maria Joses’ Moder saa, hvor han blev lagt.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Markusevangeliet 11 Begyndelsen til Jesus Kristus' (Guds Søns) Glædesbudskab. 2 Se nu sender jeg min Engel foran dig, som skal bane Vejen for dig", som skrevet staar hos Profeten Jesaja: 3 „Hør, der […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 21 Efter at han var kommen tilbage til Kafarnaum, spurgtes det i Løbet af nogen Dage, at han var hjemme. 2 Saa strømmede der saa mange sammen, at der ikke længere var Plads til dem, ikke […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 31 Saa kom han igen ind i en Synagoge, og der var der en Mand, som havde en vissen Haand. 2 Og de passede paa ham, om han helbredte ham paa Sabbatsdagen, for at de kunde fure Klagemaal […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 41 Saa begyndte han igen at undervise ved Stranden, og der strømmer en usædvanlig stor Mængde sammen hos ham, saa han maatte gaa ombord i en Baad og sidde ude paa Søen. Og hele Forsamlingen […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development