DNPS26: Matthæusevangeliet 12

1 Ved samme Tid gik Jesus paa Sabbatsdagen gennem Kornmarkerne. Hans Lærlinge var sultne, og de begyndte at pille Aks og spise.

2 Men da Farisæerne saa det, sagde de til barn: Ser du, dine Lærlinge gør, hvad man ikke har Lov til rit gøre paa Sabbatsdagen.

3 Han svarede dem: Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da lian og de, der var med ham, led Sult.

4 Hvordan han gik ind i Gudshuset og spiste Skuebrødene, som han ikke havde Lov til at spise og lige saa lidt de, der var med ham, men kun Præsterne alene.

5 Eller har I aldrig læst i Loven, at Præsterne i Templet krænker Sabbatshvilen uden at gøre sig skyldige?

6 Men jeg siger jer, at her er det, der er større end Templet.

7 Havde I skønnet, hvad det vil sige: Barmhjertighed er det, jeg vil have, og ikke Offer, saa havde I ikke dømt de skyldfri skyldige.

8 For Menneskesønnen er Herre over Sabbatsdagen.

9 Da han drog videre derfra, gik han ind i deres Synagoge,

10 og der er en Mand med en vissen Haand. Og for at faa Klagemaal imod ham spurgte de ham: Har man Lov til at helbrede paa Sabbatsdagen.

11 Han sagde til dem: Er der nogensinde nogen af jer, der har et eneste Faar og ikke, naar det paa Sabbatsdagen falder i en Kløft, tager det og rejser det op.

12 Hvor langt gaar ikke et Menneske forud for et Faar? Saa har man ogsaa Lov til at gøre vel paa Sabbatsdagen.

13 Ræk din Haand frem, siger han saa til Manden. Saa rakte han den frem, og den blev sund igen ligesom den anden.

14 Men Farisæerne gik ud og lagde Raad op om, hvordan de skulde komme ham tillivs.

15 Da Jesus skønnede det, drog han bort derfra, og der var mange, der fulgte med ham, og han helbredte dem alle

16 men forbød dem at gøre det bekendt om ham,

17 for at det skulde gaa i Opfyldelse, som er talt af Profeten Jesaja, som siger:

18 „Se min Tjener, som jeg har valgt mig, ham jeg har kær, som min Sjæl har udkaaret! Jeg vil sende min Aand over ham, og han skal forkynde Hedningene, at der skal holdes Dom.

19 Han skal ikke trættes og ikke raabe op, og han skal ikke lade sin Stemme høre paa Gaderne.

20 Det nedtraadte Siv skal han ikke bryde af, og den rygende Tande skal han ikke slukke, indtil han fører Rettergangen sejrrigt igennem.

21 Og hans Navn skal Hedningene sætte deres Haab til”

22 Saa kom de til ham med en besat, som var blind og stum, og han helbredte ham, saa den stumme kom til at tale og se.

23 Og hele Forsamlingen blev slaaet af Forundring over det og sagde: Og han skulde ikke være Davidssønnen? Men da

24 Farisæerne hørte det, sagde de: Han uddriver ikke onde Aander ved nogen andens Hjælp end Beelsebul, Hersker over de onde Aander.

25 Da han nu vidste, hvad det var for Tanker, der rørte sig i dem, sagde han til dem: Hvert Rige, der er i Splid med sig selv, bliver affolket, og en By eller et Hus, som er i Splid med sig selv, kan aldrig bestaa.

26 Og hvis Satan driver Satan ud, saa er han kommen i Strid med sig selv, hvor kan da hans Rige bestaa?

27 Og hvis jeg driver onde Aander ud ved Beelsebuls Hjælp, ved hvis Hjælp uddriver da jeres Sønner dem. Derfor skal de blive jeres Dommere.

28 Men hvis det er med Guds Aands Hjælp, jeg driver onde Aander ud, saa er jo Gudsriget naaet frem til jer.

29 Eller hvor kan nogen gaa ind i den stærkes Hus og røve hans Ejendele uden først at binde den stærke? Saa kan han først udplyndre hans Hus.

30 Den, som ikke holder med mig, staar mig imod, og den, som ikke samler med mig, spreder.

31 Derfor siger jeg jer: Enhver anden Synd og Forhaanelse skal tilgives Menneskene, men Forhaanelse af Aanden skal ikke tilgives.

32 Og den, som siger et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det tilgives, men den, som siger Helligaanden imod, ham skal det hverken tilgives i denne Tidsalder eller i den kommende.

33 I faar enten lade Træet blive godt og dets Frugt god eller Træet slet og dets Frugt slet. For paa Frugten kendes Træet.

34 Hugormeyngel! Hvor kan I tale godt, saa onde som I er? For af det, Hjertet flyder over med, taler Munden.

35 Det gode Menneske kommer frem med det gode af sit gode Forraad, og det onde Menneske kommer med ondt af sit onde Forraad.

36 Men jeg siger jer, at hvert tankeløst Ord, Menneskene taler, det skal de en Dag gøre Regnskab for, naar Dommen fældes.

37 For af dine Ord skal du frikendes, og af dine Ord skal du domfældes.

38 Da svarede nogen af de skriftlærde og Farisæerne ham: Lærer vi vil have et Tegn at se af dig.

39 Men han svarede dem: En ond Slægt, utro mod sin Ægteherre kræver Tegn, men Tegn skal den ikke faa undtagen Profeten Jonas’ Tegn.

40 For ligesom Jonas var i Havuhyrets Bug tre Dage og tre Nætter, saadan skal Menneskesønnen være i Jordens Dyb tre Dage og tre Nætter.

41 Niniviter skal, naar Dommen fældes, rejse sikr sammen med denne Slægt og fælde dens Dom. For de omvendte sig og lyttede til Jonas’ Forkyndelse. Og se her er mere end Jonas.

42 Dronningen af Sønderled vil, naar Dommen fældes, rejse sig sammen med denne Slægt og fælde dens Dom. For hun kom fra Jordens fjerne Strande for at faa Salomons Visdom at høre. Og her er det, der er mere end Salomon.

43 Men naar den urene Aand farer ud af Mennesket, strejfer den gennem vandløse Egne og søger at finde Ro, men finder det ikke.

44 Saa siger den: Nu vil jeg vende tilbage til det Hus, hvor jeg kom fra. Og naar den kommer, finder den det ledigt, fejet og fint.

45 Saa gaar den hen og henter syv andre Aander, der er værre end den selv, og de flytter ind og fæster Bo der, og det sidste bliver værre for det Menneske end det første. Saadan skal det ogsaa gaa denne onde Slægt.

46 I det samme, mens han endnu taler til den forsamlede Mængde, er hans Moder og hans Søskende der og staar udenfor og søger at faa ham i Tale.

47 –

48 Men han svarede den, som sagde ham det: Hvem er min Moder, og hvem er mine Søskende?

49 Og saa pegede han med Haanden ud over sine Lærlinge og sagde: Der ser I min Moder og mine Søskende.

50 For enhver, som gør, hvad min Fader i Himlene vil, er min Broder og Søster og Moder.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development