DNPS26: Matthæusevangeliet 18

1 I det samme kom Lærlingene til Jesus og sagde: Hvem er størst i Himlenes Rige?

2 Saa kaldte han et lille Barn hen til sig og stillede det midt iblandt dem

3 og sagde: Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som de smaa Børn, kommer I slet ikke ind i Himlenes Rige.

4 Den, der ydmyger sig som dette lille Barn er altsaa den største i Himlenes Rige.

5 Og den, der tager imod et saadant lille Barn, fordi det hører mig til, han tager imod mig.

6 Men den, der ménstøder (forarger) en af disse smaa, som tror paa mig, han var bedre faren med at faa en Møllesten om Halsen og blive sænket tilbunds i det vilde Hav.

7 Ve Verden for Ménstød (Forargelse). Det kan vel ikke være andet end, at Ménstød (Forargelse) maa komme. Men ve det Menneske, som volder det.

8 Ménstøder (forarger) din Haand eller din Fod dig, saa hug den af og kast den fra dig. For bedre vil det være for dig at gaa halt eller vanfør ind til Livet end kastes i den evige Ild med to Hænder og to Fødder.

9 Og ménstøder (forarger) dit øje dig, saa riv det ud og kast det fra dig. For bedre vil det være for dig at gaa enøjet ind til Livet end at have to øjne og saa blive kastet i Ildens Gehenna.

10 Pas vel paa, at I ikke ringeagter en al disse smaa. For jeg siger jer, at deres Engle i Himlen ser altid min himmelske Faders Ansigt.

11 –

12 Hvad synes I? Naar en Mand har hundrede Faar, og et af dem farer vild, vil han saa ikke gaa fra de nioghalvfems paa Bjergene og søge efter det vildfarne?

13 Og lykkes det ham at finde det — sandelig siger jeg jer: Han er mere glad over det end over de nioghalvfems, som ikke for vild.

14 Lige saa lidt er jeres himmelske Fader tilsinds at lade en af de smaa gaa til Grunde.

15 Men hvis det er din Broder, der synder, saa gaa hen og vis ham tilrette under fire øjne. Hvis han hører dig, har du vundet din Broder.

16 Hvis han ikke hører dig, saa tag endnu en eller to med dig for at altid to eller tre Vidners Udsagn kan afgøre Sagen.

17 Hvis han ikke vil høre, hvad de siger, saa sig det til Menigheden. Og hvis han hellerikke vil høre, hvad Menigheden siger, saa lad ham være for dig som en Hedning og Tolder.

18 Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I binder paa Jorden, skal være bundet i Himlen, og alt, hvad I løser paa Jorden, skal være løst i Himlen.

19 Det siger jeg jer igen, at naar to af jer bliver enige paa Jorden om at bede om en Ting, skal de altid faa, hvad det end er de beder om, af min Fader i Himlene.

20 For hvor to eller tre er samlede om mit Navn, er jeg selv med iblandt dem.

21 Saa kom Peter hen og sagde til ham: Hvor tit skal jeg tilgive min Broder, naar han bliver ved at synde imod mig? Lige til syv Gange?

22 Jesus siger til ham: Nej, siger jeg dig, ikke lige til syv Gange, men lige til halvfjerdsindstyve Gange syv Gange.

23 Derfor ligner Himlens Rige en Konge, som vilde gøre Regnskabet op med sine Mænd.

24 Lige som han begyndte paa det, blev der ført en frem for ham, der skyldte 1000 Talenter.

25 Da han saa ikke havde noget at betale med, bød Herren, at han skulde sælges og hans Kone og Børn med og alt, hvad han ejede, og afdrages paa Gælden.

26 Saa kastede hans Undergivne sig paa Knæ for ham og sagde: Bær over med mig, saa skal jeg betale dig det altsammen.

27 Saa fik Herren, i hvis Tjeneste den Mand stod, Medynk med ham og lod ham gaa og eftergav ham, hvad han havde at svare til.

28 Da saa denne Undergivne gik ud, traf han en af sine Stalbrodre, som skyldte ham 100 Denarer. Og saa greb han ham i Struben og sagde: Betal hvad du skylder!

29 Saa kastede hans Stalbroder sig ned for ham og bad: Bær over med mig, saa skal jeg nok betale dig.

30 Nej, det vilde han ikke, men han gik hen og kastede ham i Fængsel, til han fik afsonet, hvad han skyldte.

31 Da de andre Stalbrødre saa, hvad der skete, blev de meget bedrøvede og gik hen og meldte deres Herre, hvad der var sket.

32 Saa kaldte hans Herre ham til sig og sagde til ham: Du onde Tjener, hele din Gæld gav jeg dig efter, fordi du bad for dig.

33 Burde du saa ikke ogsaa have haft Medynk med din Stalbroder?

34 Og Herren blev vred paa ham og overlod ham til Bødlerne, til han fik afsonet alt, hvad han skyldte ham.

35 Saadan vil ogsaa min himmelske Fader gøre ved jer, hvis I ikke af Hjertet tilgiver hver sin Broder.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development