DNPS26: Matthæusevangeliet 19

1 Efter at Jesus havde afsluttet disse Taler, forlod han Galilæa og gik ind paa Judæas Omraade paa den anden Side af Jordan.

2 Og store Skarer fulgte med ham, og dem helbredte han der.

3 Saa kom Farisæerne til ham og fristede ham: Er det tilladt, sagde de, at skille sig fra sin Hustru for enhver Sags Skyld?

4 Har I ikke læst, svarede han, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem Mand og Kvinde?

5 Og han sagde: Derfor skal en Mand forlade sin Fader og Moder og knytte sig fast til sin Hustru, og de to skal blive til én levende Skabning.

6 Saa de ikke mere er to, men én levende Skabning. Saa maa da et Menneske ikke skille ad, hvad Gud har sammenføjet.

7 Hvorfor har da Moses bestemt, siger de til ham, at man først skal give Skilsmissebrev og saa skilles ad?

8 Han siger til dem: Af Hensyn til jeres Hjertehaardhed har Moses tilladt jer at skilles fra jeres Hustruer. Men fra Begyndelsen har det ikke været saa.

9 Men jeg siger jer, at den, som skiller sig fra sin Hustru, uden at der foreligger Løsagtighed, og ægter en anden, han gør sig skyldig i Ægteskabsbrud, og den der ægter en fraskilt ligesaa.

10 Lærlingene siger til ham: Stiller Sagen sig saadan mellem Mand og Hustru, saa er det ikke raadeligt at gifte sig.

11 Men han sagde til dem: Dette har ikke alle og enhver i deres Magt, men kun de, hvem det er givet.

12 For der er Gildinger, som er det fra Fødselen af, og der er Gildinger, som Menneskene har gjort dertil, og der er Gildinger, som har gjort sig selv dertil for Himlenes Riges Skyld. Lad den, som har det i sin Magt, tilegne sig det.

13 Saa bragte de Smaabørn til ham, for at han skulde lægge Hænderne paa dem og bede: Men Lærlingene viste dem tilbage.

14 Men Jesus sagde til dem: Lad Smaabørnene komme frem. I maa ikke hindre dem i at komme til mig. For Himlenes Rige hører saadanne til.

15 Og da han saa havde lagt Hænderne paa dem, drog han andensteds hen.

16 Saa kom der en til ham og sagde: Lærer, hvad godt skal jeg gøre for at faa evigt Liv?

17 Han sagde til ham: Hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gaa ind til Livet, saa hold Buddene.

18 Hvad for Bud, siger han? Det, sagde Jesus: Du maa ikke myrde, ikke bryde Ægteskabet, ikke stjæle, ikke bære falsk Vidnesbyrd.

19 Ær Fader og Moder, og elsk din Næste som dig selv.

20 Den unge Mand siger til ham: Alt det har jeg holdt, hvad staar der endnu tilbage for mig?

21 Hvis du vil være fuldkommen, sagde Jesus til ham, saa sælg, hvad du har, og giv det til Fattigfolk, saa har du en Formue i Himlen. Og kom saa og slut dig til mig.

22 Da den unge Mand hørte det, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

23 Men Jesus sagde til sine Lærlinge: Sandelig siger jeg jer, at en rig har svært ved at komme ind i Himlenes Rige.

24 Det siger jeg jer atter: En Kamel kommer lettere gennem et Naaleøje end en rig ind i Himlenes Rige.

25 Det blev Lærlingene højlig overraskede ved at høre og sagde: Hvem kan da blive frelst?

26 Men Jesus saa paa dem og sagde: For Mennesker er det umuligt, men for Gud er alt muligt.

27 Ja men vi, sagde Peter, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad faar vi saa?

28 Jesus sagde til dem: Sandelig siger jeg jer, at i Genfødelsesstanden, naar Menneskesønnen sidder paa sin Højheds Trone, skal ogsaa I, som har fulgt mig, sidde paa tolv Troner og dømme Israels tolv Stammer.

29 Og enhver, som har forladt Brødre eller Søstre el ler Fader eller Moder eller Børn eller Gaarde eller Hus og Hjem for mit Navns Skyld, skal faa mange Gange saa meget igen og arve evigt Liv.

30 Men mange af de første bliver de sidste og af de sidste de første.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development