DNPS26: Matthæusevangeliet 6

1 Men pas paa, at I ikke øver jeres Dyd for andre Menneskers Øjne, for at de skal se paa jer. Ellers faar I ikke noget for det hos jeres Fader i Himlene.

2 Naar du da uddeler Barmhjertighedsgaver, skal du ikke lade blæse i Basun for dig, som Hyklerne gør i Synagogerne og Smaagaderne for at blive roste af andre Mennesker. Sandelig siger jeg jer: de har gjort sig betalte.

3 Men naar du uddeler Gaver, skal din venstre Haand ikke vide, hvad den højre gør,

4 for at din Velgerning skal ske i det skjulte. Saa skal din Fader, som ser i det skjulte, lønne dig derfor.

5 Og naar I holder Bøn, skal I ikke bære jer ad som Hyklerne. For de holder meget af at staa i Synagogerne og paa Gadehjørnerne og holde Bøn, for at Folk skal faa dem at se. Sandelig siger jeg jer: De har gjort sig betalte.

6 Men du skal, naar du holder Bøn, gaa ind i dit Kammer og lukke Døren og saa bede til din Fader, som er i det skjulte, saa skal din Fader, som ser i det skjulte, lønne dig derfor.

7 Men naar I holder jeres Bøn, skal I ikke remse op som Hedningerne. For de tænker, de skal blive hørte for deres mange Ords Skyld.

8 Dem skal I slet ikke ligne. For jeres Fader ved, hvad I trænger til, inden I beder ham derom.

9 I skal da bede saadan: „Vor Fader i Himlene, lad dit Navn blive helliget

10 lad dit Kongedømme komme. Lad din Vilje ske som i Himlen saa paa Jorden.

11 Giv os idag vort daglige Brød,

12 og eftergiv os vor Gæld, som vi ogsaa har eftergivet dem, der er i Gæld til os.

13 Og før os ikke ind i Fristelse, men fri os fra det onde”.

14 For, naar I tilgiver andre Mennesker deres Fejltrin, vil jeres Fader i Himlene ogsaa gøre ilet mod jer.

15 Men hvis I ikke tilgiver andre Mennesker, saa vil jeres Fader hellerikke tilgive jeres Fejltrin.

16 Naar I faster, skal I ikke som Hyklerne gaa med mørke Miner. For de sætter et unaturligt Ansigt op, for at andre Mennesker skal kunne se paa dem, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har gjort sig betalte.

17 Men du skal, naar du faster, salve dit Hoved og vaske dit Ansigt,

18 for at ikke andre Mennesker, men kun din. Fader i det skjulte skal se det paa dig, at du faster. Saa skal din Fader, som ser i det skjulte, lønne dig derfor.

19 I skal ikke samle jer Skatte paa Jorden, hvor de fortæres af Møl og Rust, og hvor Tyve bryder ind og stjæler.

20 Men I skal samle jer Skatte i Himlen, hvor de hverken fortæres af Møl eller Rust, og hvor ingen Tyv bryder ind eller stjæler.

21 For, hvor I har jeres Skat, der har I ogsaa jeres Hjerte.

22 Øjet er Legemets Lyskilde. Naar dit Øje er ærligt, vil hele dit Legeme ligge i Lys.

23 Men naar dit Øje er ondt, vil hele dit Legeme ligge, i Skygge. Naar da Lyset i dig er Skygge, hvor mørk bliver saa ikke Skyggen.

24 Ingen kan tjene to Herrer. Enten maa han holde af den ene og kan ikke lide den anden, eller han maa foretrække den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene Gud og Mamon.

25 Derfor siger jeg jer: I skal ikke tage jer nær for Livets Skyld, hvad I skal faa at spise, og hellerikke for Legemets Skyld, hvad I skal faa at klæde jer i. Er ikke Livet mere end Føden og Legemet mere end Klæderne?

26 Se til Himlens Fugle. De saar ikke og høster ikke og samler ikke tilhuse. Men jeres himmelske Fader føder dem. Overgaar I ikke langt dem.

27 Men hvem af jer kan lægge en Alen til sit Levnedsløb, om end det er ham om at gøre..

28 Og hvorfor tager I jer det saa nær med Klæderne? Læg Mærke til Blomsterne paa Marken, hvor de gror. De arbejder ikke og spinder hellerikke.

29 Men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin Pragt var saadan klædt som en af dem.

30 Naar da Gud saadan klæder Urterne paa Marken, som er idag og i morgen kastes i Ovnen, hvor meget mere da ikke jer — I med jeres lille Tro?

31 I skal altsaa ikke tage jer det saa nær og sige: Hvad skal vi spise eller, hvad skal vi drikke eller, hvad skal vi klæde os i?

32 For alt det er Hedningerne optagne af. Jeres Fader ved jo, at I trænger til alt det.

33 Søg først hans Rige og hans Ret. Saa skal I faa alt det andet med.

34 I skal slet ikke tage jer det saa nær med den Dag imorgen. For Dagen imorgen faar sit at drages med. Hver Dag har nok i sin egen Modgang.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development