DNPS26: Apostlens Gerninger 11

1 Apostlene og Brødrene overalt i Judæa hørte Tale om, at ogsaa Hedningerne tog imod Gudsordet.

2 Da saa Peter drog til Jerusalem, gik de af Omskærelsen i Rette med ham:

3 Du har gaaet ind til uomskaarne og holdt Maaltid med dem, sagde de.

4 Saa begyndte Peter forfra og forklarede dem det i Sammenhæng:

5 Jeg var i Byen Joppe, sagde han, og saa saa jeg i Henrykkelse et Syn, et Redskab som en stor Dug, der sænkedes ved de fire Hjørner fra Himlen helt ned til mig.

6 Da jeg saa efter den og lagde Mærke til, hvad det var, saa jeg Landets firføddede Dyr og Vildt og Krybdyr og Himlens Fugle.

7 Jeg hørte ogsaa en Stemme sige til mig: Kom Peter, slagt og spis.

8 Paa ingen Maade, Herre, sagde jeg. For noget vanhelligt og urent er aldrig kommet i min Mund.

9 Men Stemmen svarede anden Gang fra Himlen: Hvad Gud har renset, skal du ikke gøre til urent.

10 Det gentog sig tre Gange, og saa blev det altsammen draget op igen i Himlen,

11 saa lige i det samme stod der tre Mænd ved det Hus, hvor jeg boede, sendte til mig fra Kæsarea.

12 Og Aanden sagde til mig, at jeg skulde ikke betænke mig paa at gaa med dem. Sammen med mig kom ogsaa disse seks Brødre derhen, og vi gik ind i Mandens Hus.

13 Saa fortalte han os, hvordan han havde set en Engel hjemme i hans Hus stædes og sige: Send Bud til Joppe og hent Simon med Tilnavnet Peter.

14 Han skal tale saadan til dig, at du og hele dit Hus skal blive frelst derved.

15 Idet jeg saa begyndte at tale, nedlod Helligaanden sig over dem ligesom over os i Begyndelsen.

16 Da mindedes jeg, hvordan Ordet lød, da Herren sagde: Johannes døbte med Vand, men I skal døbes i Helligaand.

17 Naar da Gud gav dem, efter at de har troet paa Herren Jesus Kristus, lige den samme Gave som os, hvem var da jeg til med Magt at hindre Gud?

18 Da de hørte det, slog de sig til Ro og priste Gud: Saa har da Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv, sagde de.

19 De, som var bleven adspredte af den Trængsel, der opkom overfor Stefanos, drog nu fra Sted til Sted lige til Foinikien og Kypern og Antiokia og talte aldrig om Ordet til andre end Jøder.

20 Men der var nogen af dem, der var fra Kypern og Kyrene, og de kom til Antiokia og talte ogsaa til Hellenerne og bragte Glædesbud om Herren Jesus.

21 Og Herrens Haand var med dem, og et stort Antal, som var kommen til at tro, vendte sig til Herren.

22 Det rygtedes om dem i den Menighed, der var i Jerusalem, og de sendte Barnabas helt hen til Antiokia.

23 Da han kom tilstede og saa den Guds Naade, blev han glad og opmuntrede alle til at følge deres Hjertes Lyst og blive hos Herren.

24 For han var en god Mand og fuld af Helligaand og Tro.

25 Saa drog han derfra til Tarsos for at opsøge Saul,

26 fandt ham og bragte ham til Antiokia. Et helt Aar tilbragte de saa sammen i Menigheden og oplærte en anseelig Skare, og det var først i Antiokia, Lærlingene blev kaldte med Kristennavnet.

27 I Løbet af denne Tid kom der Profeter til Antiokia fra Jerusalem.

28 En af dem, Agabos hed han, varslede ved Aanden om en stor Hungersnød, som skulde komme over hele Jorderig. Den kom under Klaudius.

29 Enhver især af Lærlingene tog da, eftersom man havde Raad til, Bestemmelse om at sende en Haandsrækning til de Brødre, der boede i Judæa.

30 Og det satte de i Værk ved at sende det til de Ældste med Barnabas og Saul som Overbringere.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Apostlens Gerninger 11 Det første, jeg fortalte, Teofilos, handlede om alt det, Jesus i Gerning og Undervisning begyndte med, 2 indtil den Dag, da han blev hjemført, efter at han ved Helligaanden havde […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 21 Da Dagen kom til Pinsefesten, var de alle samlede paa åt Sted, 2 og saa kom der paa én Gang en Lyd fra Himlen som af et dybt Aandedrag, og det fyldte hele Huset, hvor de sad, 3 og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 31 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen, 2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 41 Mens de talte til Folket, kom Præsteskabet over dem og Anføreren for Helligdomsvagten og Sadukæerne, 2 dybt krænkede over, at de underviste Folket og forkyndte Opstandelsen fra de […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development