DNPS26: Apostlens Gerninger 18

1 Derefter forlod han Athen og kom til Korint,

2 og han traf der paa en Jøde ved Navn Akvilas, som stammede fra Pontus og lige var kommen fra Italien med sin Kone Priskilla, fordi Klaudius havde givet Befaling til, at Jøderne alle skulde for-lade Rom.

3 Dem tog han ind til, og eftersom de drev det samme Haandværk, blev han hos dem, og de arbejdede. Teltmageri var deres Bestilling.

4 Men hver Sabbat førte han Samtale i Synagogen og søgte at overbevise baade Jøder og Hellenere.

5 Da Silas og Timoteus kom fra Makedonien, var Paulus stærkt optagen af Ordet og gjorde gjældende overfor Jøderne, at Jesus er den Salvede.

6 Da de saa modsatte sig og spottede, rystede han Støvet af sit Tøj imod dem og sagde til dem: Jeres Blod faar komme over jeres eget Hoved. Min Skyld er det ikke. Fra nu af gaar jeg til Hedningerne.

7 Og da han saa vendte sig derfra, gik han hjem til en, der hed Justus, en der dyrkede Gud. Hans Hus laa Side om Side med Synagogen.

8 Synagogeforstanderen Krispus troede paa Herren med hele sit Hjem, og mange af Korintierne hørte og troede og lod sig døbe.

9 Men Herren sagde i et Nattesyn til Paulus: Vær ikke bange, men tal, og lad dig ikke bringe til Tavshed, for jeg er med dig,

10 og ingen skal røre dig og gøre dig Fortræd, for jeg har en stor Kreds af mine Folk i denne By.

11 Saa slog han sig til Ro et Aar og seks Maaneder og gav Undervisning i Gudsordet hos dem.

12 Da Gallio havde Statholderskab over Akaja, blev Jøderne enige om at rette et Angreb paa Paulus og førte ham for Statsretten.

13 Han forleder Folk til ulovlig Gudsdyrkelse, sagde de.

14 Men da Paulus lige skulde til at tage Ordet, sagde Gallio til Jøderne: Hvis der forelaa nogen Retskrænkelse, Jøder, eller grov Uorden, saa skulde jeg, som det hører sig til, tage det med Ro af jer.

15 Men er det Stridsspørgsmaal om Ord og Navne og en Lov, I har for jer selv, saa maa I selv tage jer af det. Det vil jeg ikke være Dommer over.

16 Og saa drev han dem ud af Retten.

17 Men alle faldt de over Synagogeforstanderen Sostenes og slog ham for Retten. Og alt det brød Gallio sig ikke om.

18 Paulus blev der endnu i længere Tid, tog saa Afsked med Brødrene og sejlede til Syrien og med ham Priskilla og Akvilas, som havde ladet Hovedhaaret afrage i Kenkrea. Han havde et Løfte at indfri.

19 Saa kom de til Efesos, og der forlod han de andre og gik selv ind i Synagogen og førte Samtale med Jøderne.

20 Men da de bad ham om at blive i længere Tid, gik han ikke ind paa det,

21 tog Afsked og sagde: Jeg kommer igen til jer en anden Gang, om Gud vil, og saa afgik han fra Efesos.

22 Da han kom til Kæsarea, tog han til Jerusalem og hilste paa Menigheden og rejste derfra til Antiokia.

23 Da han havde været der nogen Tid, rejste han derfra og kom fra Sted til Sted gennem det galatiske og frygiske Omraade og styrkede alle Lærlingene.

24 Der kom en Jøde til Efesos, Apollos hed han, Aleksandriner af Herkomst, en veltalende Mand. Han var godt hjemme i Skrifterne.

25 Han var undervist i Herrens Vej, og brændende i Aanden talte han og udviklede helt nøje Læren om Jesus, men kendte kun Johannes-Daaben.

26 Denne Mand begyndte at træde offentligt op i Synagogen. Men da Priskilla og Akvilas hørte ham, tog de ham til sig og forklarede ham Gudsvejen lidt nøjere.

27 Da han saa besluttede at rejse videre til Akaja, tilskyndede Brødrene ham dertil og skrev til Lærlingene om at tage vel imod ham. Og da han kom tilstede, blev han takket være Naaden de troende til megen Nytte.

28 For han gendrev offentlig Jøderne eftertrykkeligt ved at paavise med Skrifterne, at Jesus er den Salvede.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Apostlens Gerninger 11 Det første, jeg fortalte, Teofilos, handlede om alt det, Jesus i Gerning og Undervisning begyndte med, 2 indtil den Dag, da han blev hjemført, efter at han ved Helligaanden havde […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 21 Da Dagen kom til Pinsefesten, var de alle samlede paa åt Sted, 2 og saa kom der paa én Gang en Lyd fra Himlen som af et dybt Aandedrag, og det fyldte hele Huset, hvor de sad, 3 og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 31 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen, 2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 41 Mens de talte til Folket, kom Præsteskabet over dem og Anføreren for Helligdomsvagten og Sadukæerne, 2 dybt krænkede over, at de underviste Folket og forkyndte Opstandelsen fra de […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development