DNPS26: Apostlens Gerninger 6

1 I denne Tid, da Lærlingene blev saa mange, gav Hellenisternes Misfornøjelse sig tilkende overfor Hebræerne, fordi deres Enker blev tilsidesat ved den daglige Hjælp.

2 Saa sammenkaldte de tolv Lærlingene til fuldtalligt Møde og sagde: Oet er ikke passende, at vi skal forsømme Gudsordet for at gøre Tjeneste ved Bordene.

3 Se jer da om, Brødre, blandt jer selv efter syv Mænd med godt Omdømme, fulde af Aand ov: Visdom, som vi kan henlægge dette Hverv under.

4 Men vi vil flittigt stræbe med Bønnen og Ordets Tjeneste.

5 Det Ord fandt Bifald hos hele Forsamlingen, og saa valgte de Stefanos, en Mand fuld af Tro og Helligaand, og Filippos og Prokoros og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaos, en fra Antiokia, som var gaaet over til Jødedommen.

6 Dem fremstillede de for Apostlene, og de bad og lagde Hænderne van dem.

7 Og Gudsordet bredte sig, og Lærlingene i Jerusalem tog stærkt til i Antal, og en talrig Kreds af Præsterne underkastede sig Troen.

8 Stefanos, indtagende og vældig som han var, virkede store Varsler og Tegn blandt Folket.

9 Men nogen af dem fra de frigivnes, Kyrenaiernes og Aleksandrinernes Synagoge, som den kaldes, og af dem fra Kilikien og Asien traadte op og gav sig i Ordstrid med Stefanos.

10 Men de mægtede ikke at staa sig mod den Visdom og den Aand, han talte ud af.

11 Da fik de Mænd i Ledtog med sig, som sagde, de havde hørt ham tale Haansord mod Moses og mod Gud.

12 Og de rejste et Røre blandt Folket og de Ældste og de Skriftlærde, som da kom til og greb ham og førte ham for Raadet.

13 Og saa førte de falske Vidner frem, som sagde: Dette Menneske holder ikke op med at føre Tale, som strider mod det hellige Sted og Loven.

14 For vi har hørt ham sige, at Jesus fra Nasar« han skal afskaffe dette Sted og ændre de Skikke, som Moses har overleveret os.

15 Og alle de, som sad i Raadet, stirrede paa ham og saa hans Ansigt se ud som en Engels Ansigt.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Apostlens Gerninger 11 Det første, jeg fortalte, Teofilos, handlede om alt det, Jesus i Gerning og Undervisning begyndte med, 2 indtil den Dag, da han blev hjemført, efter at han ved Helligaanden havde […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 21 Da Dagen kom til Pinsefesten, var de alle samlede paa åt Sted, 2 og saa kom der paa én Gang en Lyd fra Himlen som af et dybt Aandedrag, og det fyldte hele Huset, hvor de sad, 3 og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 31 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen, 2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 41 Mens de talte til Folket, kom Præsteskabet over dem og Anføreren for Helligdomsvagten og Sadukæerne, 2 dybt krænkede over, at de underviste Folket og forkyndte Opstandelsen fra de […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development