DNPS26: Apostlens Gerninger 9

1 Saul, endnu hidsig paa det overfor Herrens Lærlinge med at true og myrde, gik til Ypperstepræsten

2 og bad ham om Breve til Synagogerne i Damaskus, for at han kunde, om han skulde finde nogen af Vejens Tilhængere, bringe dem bundne til Jerusalem, Mænd og Kvinder.

3 Han var paa sin Rejse kommet nær til Damaskus, da han pludselig blev omstraalet af Lys fra Himlen,

4 og han faldt til Jorden og hørte en Stemme sige til sig: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?

5 Han sagde: Hvem er du Herre? Jeg er Jesus, som du forfølger, sagde han,

6 men rejs dig op og gaa ind til Byen, saa skal det blive dig sagt, hvad du har at gøre.

7 Hans Ledsagere stod maalløse ved at høre Stemmen, men ikke se nogen.

8 Saa rejste Saul sig op fra Jorden, men da han slog Øjnene op, kunde han ingenting se. Saa ledte de ham ved Haanden ind til Damaskus.

9 Og i tre Dage kunde han ikke se, og han spiste ikke og drak ikke.

10 Der var en Lærling i Damaskus ved Navn Ananias, til ham sagde Herren i et Syn: Ananias! Ja Herre, sagde han.

11 Kom nu, sagde Herren til ham, og gaa hen i Ligegaden, som den hedder, og spørg i Judas Hus efter en Tarser ved Navn Saul, for han holder Bøn

12 og har lige set en Mand, der hed Ananias komme ind og lægge Hænderne paa ham, for at han skulde komme til at se.

13 Men Ananias svarede: Herre, jeg har hørt mange tale om den Mand, om hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem.

14 Og her er han med Fuldmagt fra Ypperstepræsteskabet til at fængsle alle dem, som paakalder dit Navn.

15 Men Herren sagde til ham: Gaa kun, for han er mig et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem for Hedningefolk og Konger og Israels Sønner med.

16 For jeg skal vise ham, hvormeget han for mit Navns Skyld maa lide.

17 Saa gik Ananias derhen og ind i Huset og lagde Hænderne paa ham og sagde: Saul, Broder, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig paa den Vej, der førte dig hid, for at du skulde komme til at se og fyldes med Helligaand.

18 Og straks faldt der ham ligesom Skæl fra Øjnene, og han kom til at se, og saa stod han op og blev døbt,

19 og ved at faa Mad kom han til Kræfter. Nogen Tid tilbragte han sammen med Lærlingene i Damaskus,

20 og han forkyndte straks i Synagogerne om Jesus: Han er Guds Søn.

21 Men alle de, der hørte det, undrede sig og sagde: Er det ikke ham, som i Jerusalem pinte og plagede dem, som paakaldte det Navn, og det var ikke andet, han kom hid for, end at føre dem bundne til Ypperstepræsteskabet.

22 Men Saul blev endnu vældigere og bragte de i Damaskus boende Jøder i Forlegenhed ved at bevise: Han er den Salvede.

23 Da det havde varet ved i længere Tid, lagde Jøderne Raad op om at slaa ham ihjel.

24 Men Saul fik Underretning om deres Efterstræbelser. Der blev endog passet paa ved Portene Dag og Nat for at faa ham slaaet ihjel.

25 Men Lærlingene tog ham om Natten og hejsede ham ned ad Muren i en Kurv.

26 Da han kom til Jerusalem, prøvede han paa at komme sammen med Lærlingene. Men alle var bange for ham og troede ikke, han var Lærling.

27 Barnabas tog ham da med sig og førte ham til Apostlene, og saa fortalte han dem, hvordan han paa Vejen havde set Herren, og at han havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus aabenlyst havde vedkendt sig Jesusnavnet.

28 Saa gik han ud og ind med dem i Jerusalem og vedkendte sig aabenlyst Herrens Navn.

29 Og han talte og tvistedes med Hellenisterne. Men de tog sig for at faa ham slaaet ihjel.

30 Da Brødrene fik det at vide, bragte de ham til Kæsarea og sendte ham derfra til Tarsos.

31 Saa havde da Menigheden i hele Judæa og Galilæa og Samaria Fred, byggedes op og levede sit Liv med Herrens Frygt, og med Helligaandens Trøst tog den til.

32 Paa sin Rundrejse til alle kom Peter ogsaa til de hellige, som boede i Lydda.

33 Der traf han en Mand ved Navn Aineas, som i otte Aar havde ligget paa en Sygeseng. Han var lammet.

34 Saa sagde Peter til ham: Aineas, Jesus Kristus helbreder dig. Rejs dig op og red selv din Seng. Og han rejste sig straks op,

35 og alle Indbyggerne i Lydda og Saronlandet saa ham, og omvendte sig til Herren.

36 Der var i Joppe en Kvinde, som var Lærling. Tabita hed hun, det betyder en Hind. Hun var flittig til at gøre gode og gavmilde Gerninger.

37 Men saa blev hun syg og døde i de Dage, og de vaskede hende og satte hende op i Stuen ovenpaa.

38 Men da nu Lydda er nær ved Joppe, og Lærlingene hørte, at Peter var der, sendte de to Mænd til ham med den Bøn: Tøv ikke med at komme til os.

39 Saa brød Peter op og tog med dem, og da han kom, førte de ham op i Stuen ovenpaa. Og alle Enkerne kom grædende hen til ham og viste ham Kjoler og Kapper, som „Hinden” havde vævet, mens hun var hos dem.

40 Men Peter gente dem alle ud, og saa lagde han sig paa Knæ og bad og vendte sig saa til Liget og sagde: Rejs dig op Tabita. Da slog hun sine Øjne op og saa Peter og satte sig overende.

41 Og han gav hende Haanden og rejste hende op. Saa kaldte han paa de hellige og Enkerne og stillede hende levende frem for dem.

42 Det blev kendt i hele Joppe, og mange troede paa Herren.

43 Saa blev han nogen Tid i Joppe hos en vis Simon Garver.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Apostlens Gerninger 11 Det første, jeg fortalte, Teofilos, handlede om alt det, Jesus i Gerning og Undervisning begyndte med, 2 indtil den Dag, da han blev hjemført, efter at han ved Helligaanden havde […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 21 Da Dagen kom til Pinsefesten, var de alle samlede paa åt Sted, 2 og saa kom der paa én Gang en Lyd fra Himlen som af et dybt Aandedrag, og det fyldte hele Huset, hvor de sad, 3 og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 31 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen, 2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 41 Mens de talte til Folket, kom Præsteskabet over dem og Anføreren for Helligdomsvagten og Sadukæerne, 2 dybt krænkede over, at de underviste Folket og forkyndte Opstandelsen fra de […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development