DNPS26: Johannesevangeliet 15

1 Jeg er det rette Vintræ, og min Fader er Vingaardsmanden.

2 Hver Gren paa mig, som ikke bærer Frugt, den tager han bort; og enhver, som bærer Frugt, den renser han, for at den skal bære endnu mere Frugt.

3 I er rene allerede i Kraft af Ordet, jeg har talt til jer.

4 Bliv i mig, saa bliver jeg ogsaa i jer. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv uden at blive i Vintræet, saadan kan I heller ikke uden at blive i mig.

5 Jeg er Vintræet, I er Grenene. Kun den, som bliver i mig som og jeg i ham, han bærer megen Frugt. For udenfor mig kan I ingenting udrette.

6 Er der nogen, der ikke bliver i mig, saa bliver han som Grenen kastet udenfor, og den visner, og saa samler man den op og kaster den paa Ilden, og saa brænder den.

7 Naar I bliver i mig, og hvad jeg har sagt, bliver i jer, saa bed kun om, hvad som helst I vil, saa skal I faa det.

8 Det har min Fader Ære af, at I bærer Frugt og lærer af mig.

9 Som Faderen har elsket mig, har jeg ogsaa elsket jer. Bliv i min Kærlighed.

10 Holder I mine Bud, saa bliver I i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Bud og bliver i hans Kærlighed.

11 Dette har jeg talt til jer, for at I skal have den samme Glæde som jeg, og jeres Glæde skal naa sit fulde Maal.

12 Dette er mit Bud, at I maa elske hverandre, som jeg har elsket jer.

13 Større Kærlighed er der ingen, der har, end den, at han sætter sit Liv til for sine Venner.

14 I er mine Venner, om I ellers gør det, jeg paalægger jer.

15 Tjenestefolk kalder jeg jer ikke mere. For Trællen ved ikke, hvad hans Herre har for. Venner har jeg kaldt jer. For alt, hvad jeg har hørt af min Fader, har jeg meddelt jer.

16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Og det har jeg bestemt jer til, at I skal gaa ud og bære Frugt, og jeres Frugt vare ved, for at Faderen skal give jer, hvad som helst I beder ham om i mit Navn.

17 Det paalægger jeg jer, at I maa elske hverandre.

18 Hader Verden jer, saa ved I, at den har hadet mig forud for jer.

19 Dersom Verden havde gjort jer til det, I er, saa vilde vel Verden elske sit eget. Men fordi det ikke er Verden, der har gjort jer dertil, men mig, der har udskilt jer fra Verden, saa hader Verden jer for det.

20 Husk paa det Ord, jeg har sagt jer: En Træl er ikke større end hans Herre. Har de forfulgt mig, forfølger de ogsaa jer. Har de holdt paa mit Ord, saa holder de ogsaa paa jeres.

21 Men alt det vil de gøre imod jer for mit Navns Skyld, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig.

22 Var jeg ikke kommen og havde talt til dem, saa var det dem ikke nogen Synd. Men nu har de ingen Undskyldning for deres Synd.

23 Den, som hader mig, hader ogsaa min Fader.

24 Hvis jeg ikke havde gjort de Gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, saa var det dem ikke nogen Synd. Men nu har de baade set og hadet mig og min Fader med.

25 Men lad kun det Ord blive opfyldt, som staar skrevet i deres Lov: at de hadede mig uforskyldt.

26 Den, der tager sig af jer, som jeg vil sende jer fra Faderen, Sandhedens Aand, som udgaar fra Faderen, naar han kommer, saa vil han vidne om mig.

27 Men I skal ogsaa vidne, fordi I har været med mig lige fra Begyndelsen.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development