DNPS26: Johannesevangeliet 16

1 Dette har jeg talt med jer om, for at I ikke skal menstødes (forarges).

2 De skal drive jer ud af Synagogerne. Ja den Tid skal endda komme, da enhver, der slaar jer ihjel, skal holde det for et Offer, han bringer Gud.

3 Og det skal de gøre, fordi de ikke kender Faderen og hellerikke mig.

4 Men det har jeg talt med jer om, for at I skal huske, naar Tiden kommer, at jeg har sagt jer det. Men jeg har ikke sagt jer det lige fra Begyndelsen, fordi jeg var hos jer.

5 Nu gaar jeg bort til ham, som sendte mig. Men fordi jeg har talt med jer derom, er jeres Hjerte fuldt af Sorgen,

6 og derfor er der ingen af jer, der spørger mig: Hvor gaar du hen?

7 Men jeg siger jer: Sandheden er, at det er til jeres Gavn, at jeg gaar bort. For hvis jeg ikke gik bort, vilde den, der tager sig af jer, ikke komme til jer. Men naar jeg drager bort, saa vil jeg sende ham til jer.

8 Og han vil, naar han kommer, overbevise Verden om Synd og om Ret og om Dom.

9 Om Synd, fordi de ikke tror paa mig.

10 Om Ret, fordi jeg gaar til Faderen, og I kan ikke længere se mig.

11 Om Dom, fordi han, som raader i denne Verden, er dømt.

12 Der er endnu meget, jeg har at sige jer, men I kan ikke bære det nu.

13 Naar han kommer, Sandhedens Aand, vil han vejlede jer i hele Sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale om, og de kommende Ting skal han bringe jer Bud om.

14 Han skal ære mig; for han skal tage af mit det Bud, han bringer jer.

15 Alt, hvad Faderen har, er mit, Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit det Bud, han bringer jer.

16 Om lidt kan I ikke længere se mig. Og om lidt skal I se mig igen.

17 Saa var der nogen af hans Lærlinge, der sagde til hverandre: Hvad er dog det, han siger til os? „Om lidt kan I ikke se mig længere, og om lidt skal I se mig igen, og jeg gaar bort til Faderen”.

18 Og saa sagde de: Hvad betyder det „om lidt”, han siger? Vi forstaar ikke, hvad han taler om.

19 Jesus vidste, at de gerne vilde spørge ham derom, og saa sagde han til dem: I drøfter det med hinanden, at jeg sagde: „Om lidt kan I ikke se mig længere, og om lidt skal I se mig igen.”

20 Sandelig sandelig siger jeg jer: I skal sukke og klage; men Verden skal fryde sig. I skal føle jer nedtrykte; men jeres Sorg skal blive til Glæde.

21 Naar en Kvinde føder, er hun nedtrykt, fordi hendes Time er kommen. Men naar hun har født Barnet, husker hun ikke mere, hvor nedtrykt hun var, for den Glæde, at et Menneske er født til Verden.

22 Saa føler I jer ogsaa nedtrykte nu. Men jeg skal se jer igen, og saa skal jeres Hjerte blive glad, og saa er der ingen, der tager jeres Glæde fra jer.

23 Og paa den Dag skal I slet ikke spørge mig om noget. Sandelig sandelig siger jeg jer: Hvad I saa end beder Faderen om, det skal han give jer i mit Navn.

24 Endnu har I ikke bedt om noget i mit Navn. Bed, saa skal I faa, for at jeres Glæde kan naa sit fulde Maal.

25 Dette har jeg talt med jer om i Billedtale. Der kommer en Tid, da jeg ikke mere taler med jer i Billedtale, men uforbeholdent fortæller jer om Faderen.

26 Paa den Dag skal I bede i mit Navn, og det er ikke det, jeg siger til jer, at jeg vil gaa i Forbøn for jer hos Faderen.

27 Faderen selv elsker jer, fordi I har elsket mig og har troet, at jeg er udgaaet fra Gud.

28 Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden. Jeg forlader Verden igen og gaar til Faderen.

29 Se nu taler du uforbeholdent, siger hans Lærlinge, og bruger ingen Billedtale.

30 Nu ved vi, at du ved alting og behøver ikke, at nogen spørger dig. Deraf har vi den Tro, at du er udgaaet fra Gud.

31 Jesus svarede dem: Har I Troen allerede nu?

32 I skal se, der kommer den Tid, ja den er kommen, da I adsplittes hver til sit og lader mig blive ene tilbage. Men alene er jeg ikke, for Faderen er med mig.

33 Dette har jeg sagt jer, for at I skal have Fred i mig. I Verden har I Trængselskaar. Men fat Mod. Jeg har sejret over Verden.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development