DNPS26: Andet Korintherbrev 12

1 Selvros maa der til, og heldigt er det ikke. Men nu gaar jeg over til Syner og Herrens Aabenbarelser.

2 Jeg kender et Menneske i Kristus, som for fjorten Aar siden — om det var legemligt ved jeg ikke eller udenfor Legemet ved jeg ikke. Gud ved det. — Som han var, blev han bortført til den tredje Himmel.

3 Og jeg kender det Menneske, der saadan — om det var legemligt, det ved jeg ikke, eller udenfor Legemet, det ved jeg ikke. Gud ved det —

4 blev bortført ind i Paradiset og hørte Ord, som ikke kan siges, som et Menneske ikke har Lov til at udtale.

5 Saadan en vil jeg rose mig af. Men jeg vil ikke rose mig selv af andet end min Svaghed.

6 For om jeg engang vil rose mig, saa bliver jeg vel ikke en Daare, for snu siger jeg Sandhed. Men jeg holder igen, for at ingen skal gøre sig Tanker om mig, der gaar ud over, hvad han faar at se og høre af mig.

7 Og for at jeg ikke skulde blive overmodig af det overvældende i Aabenbaringerne, blev der givet mig en Brod i Kødet, en Satans-Engel til at slaa mig i Ansigtet, for at jeg ikke skulde blive overmodig.

8 Om ham raabte jeg tre Gange til Herren, om han dog ikke maatte vige fra mig.

9 Men han har sagt til mig: Min Naade er dig nok, for Kraften naar sit fulde Maal i Skrøbelighed. Saa kan jeg da bedst lide at rose mig af mine Skrøbeligheder, for at Kristus’ Kraft maa hvile over mig.

10 Derfor vælger jeg Sygdom, Overfald, Nød, Forfølgelser og bange Kaar for Kristus. For naar jeg er svag, saa er jeg stærk.

11 Jeg er bleven en Daare. I har nødt mig dertil. Jeg kunde vel fortjene Anbefaling fra jer. For jeg har ikke staaet det mindste tilbage for hine ualmindelig store Apostle, om jeg end ingenting er.

12 Det Apostlen kendes paa, er til Stadighed fuldbyrdet iblandt jer med Tegn og Undere og Kraftytringer.

13 Ja hvori har I staaet tilbage for de andre Menigheder uden det, at jeg ikke har stillet Fordringer til jer? Tilgiv mig den Uret?

14 Ser I, nu er jeg for tredje Gang rede til at komme til jer og vil ikke stille Fordringer. For jeg bryder mig ikke om at faa, hvad I har, men jer selv. For det er ikke Børnene, der skal samle Gods til Forældrene, men Forældrene til Børnene.

15 Jeg skal med Glæde betale og vil selv være Betalingen for jeres Liv og Sjæl. Bliver jeg mindre afholdt, jo mere jeg holder af jer?

16 Nu lad saa være, trykket jer har jeg ikke. Men jeg er en Rænkesmed og har narret jer.

17 Har jeg vel gjort mig nogen Fordel paa jeres Bekostning gennem nogen af dem, jeg har sendt til jer?

18 Jeg henvendte mig til Titus og gav ham den Broder med, der fulgte ham. Har Titus vel udnyttet jer til sin Fordel? Førte vi ikke vort Liv i en og samme Aand, i et og samme Spor?

19 I har længe gaaet og ment, at vi forsvarede os overfor jer. Det er for Gud, vi taler, i Kristus. Men det hele, kære, for at fremme jeres Opbyggelse.

20 For jeg er bange for, at jeg ikke skal finde jer efter Ønske, naar jeg kommer, og hellerikke selv svare til, hvad I ønsker. At der skulde forekomme Kiv, Heftighed, Vredesudbrud, Uforligelighed, Bagtalelse, Sladder, Hovmod, Fredsforstyrrelse —

21 at min Gud vil ydmyge mig hos jer, naar jeg kommer igen, og mange af dem, som før har syndet og ikke omvendt sig, skal volde mig Sorg over det urene, løsagtige, tøjlesløse Levned, de har gjort sig skyldige i.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Korintherbrev 11 Fra Paulus — Kristus' Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa — og fra Broderen Timoteos til Guds Menighed, som er i Korint, og til alle de hellige med, som er i hele Akaja. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 21 Men jeg var enig med mig selv om, at med Bedrøvelse vilde jeg ikke komme til jer en Gang til. 2 For gør jeg jer bedrøvede, hvem har jeg saa til at gøre mig glad uden den, som jeg selv […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 31 Begynder vi paany at anbefale os selv? Eller trænger vi vel som andre til Anbefalingsbreve til eller fra jer? 2 I er vort Brev, indskrevet i vore Hjerter, hvor det kendes og læses af […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 41 Deraf kommer det, at vi, som har denne Tjeneste at passe, som det af Barmhjertighed blev os givet, vi giver ikke tabt. 2 Nej, vi sagde os engang løs fra det, der er en saadan Skam, at […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development