DNPS26: Andet Korintherbrev 2

1 Men jeg var enig med mig selv om, at med Bedrøvelse vilde jeg ikke komme til jer en Gang til.

2 For gør jeg jer bedrøvede, hvem har jeg saa til at gøre mig glad uden den, som jeg selv har bedrøvet?

3 Og jeg skrev netop af den Grund for ikke, naar jeg kom, at faa Sorg af dem, som jeg burde have Glæde af. Og jeg stoler paa jer alle, at min Glæde har I alle Part i.

4 For ud af stor Nød og Hjertevaande skrev jeg under mange Taarer, ikke for at I skulde blive bedrøvede, men for at I skulde kende den Kærlighed, jeg har allermest til jer.

5 Er der en, der har voldt Bedrøvelse, saa er det ikke mig, han har bedrøvet, men jer allesammen — mere eller mindre, for ikke at overdrive.

6 Det kan være saadan en nok med den Irettesættelse, han har faaet af Flertallet,

7 saa I nu i Modsætning dertil snarere maa tilgive og trøste, for at han ikke, saadan som han er, helt skal gaa til i Sorgen, naar den bliver endnu større.

8 Derfor tilskynder jeg jer til at stemme for Kærlighed imod ham.

9 Det var jo ogsaa min Hensigt, da jeg skrev, at faa at vide, hvordan I kunde klare jer, om I er føjelige i alle Maader.

10 Hvem I tilgiver noget, tilgiver jeg ligesaa. For har jeg tilgivet noget og haft noget at tilgive, saa er det gjort for jeres Skyld Ansigt til Ansigt med Kristus,

11 for at Satan ikke skal overliste os. For det er os ikke ubekendt, hvad han prøver paa.

12 Da jeg kom til Troas paa Kristus’ Glædesbudskabs Vegne, og en Dør stod mig aaben i Herren,

13 kunde min Aand ikke slaa sig til Ro, fordi jeg ikke traf min Broder Titus; men jeg sagde dem Farvel og drog derfra til Makedonien.

14 Men Gud ske Tak, som altid lader os følge sit Sejrstog i Kristus og overalt lægger for Dagen gennem os, hvor liflig en Duft det er at kende ham!

15 For vi er en Kristus-Duft for Gud blandt dem, som frelses, og dem, som gaar tabt,

16 for de sidste en dødelig Lugt af Død, for de første en oplivende Duft af Liv. Og hvem er skikket dertil?

17 For vi er ikke som alle de mange, forfalsker ikke Gudsordet; men vi taler stædte for Gud i Kristus af Oprigtighed, som af Gud.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Korintherbrev 11 Fra Paulus — Kristus' Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa — og fra Broderen Timoteos til Guds Menighed, som er i Korint, og til alle de hellige med, som er i hele Akaja. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 31 Begynder vi paany at anbefale os selv? Eller trænger vi vel som andre til Anbefalingsbreve til eller fra jer? 2 I er vort Brev, indskrevet i vore Hjerter, hvor det kendes og læses af […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 41 Deraf kommer det, at vi, som har denne Tjeneste at passe, som det af Barmhjertighed blev os givet, vi giver ikke tabt. 2 Nej, vi sagde os engang løs fra det, der er en saadan Skam, at […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 51 Vi véd jo, at om end vort jordiske Hus brydes ned, saa har vi et under Bygning oprundet af Gud, et Hus, Hænder ikke har bygget, evigt i Himlen. 2 Vi sukker jo ogsaa i dette og længes […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development