DNPS26: Første Korintherbrev 1

1 Fra Paulus, Jesus Kristus’ Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes –

2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil sammen med alle dem, der paakalder Jesus Kristus’ vor Herres Navn her og der og allevegne.

3 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus!.

4 Jeg takker altid Gud med jer for Øje for den Guds Naade, der er given jer i Kristus Jesus,

5 at I er i ham bleven mere og mere rige i alt, paa Udtryk for alt og Indsigt i alt,

6 ligesom Kristus-Vidnesbyrdet har stadfæstet sig mere og mere hos jer,

7 saa I ikke lider Mangel paa nogen Naadegave, mens I venter paa Jesus Kristus vor Herres Aabenbarelse.

8 Han skal ogsaa nok stadfæste jer lige til det sidste, saa der ikke er noget at gaa i Rette med jer for paa vor Herres Jesus Kristus’ Dag.

9 Trofast er den Gud, I skylder jeres Indbydelse til Fællesskab med hans Søn Jesus Kristus vor Herre.

10 Men jeg formaner jer, Brødre, ved vor Herres Jesus Kristus’ Navn til at sige alle et og det samme, og der maa ikke være noget hos jer, I ikke kan enes om. Men jeres Dygtiggørelse skal være i en og samme Tankegang og i en og den samme Mening.

11 For det er blevet mig fortalt af Kloes Folk om jer, mine Brødre, at der er Stridigheder iblandt jer.

12 Det er det, jeg siger, at I har hver sit: Jeg er paa Paulus’ Parti, jeg er paa Apollos’, jeg paa Kefas’, jeg paa Kristus’.

13 Er da Kristus delt? Er vel Paulus korsfæstet for jer? Eller blev I døbte til Paulus’ Navn?

14 Jeg er taknemlig for, at jeg ingen har døbt af jer undtagen Kristus og Gajus.

15 For saa kan da ingen sige, at I er døbte til mit Navn.

16 Jo Stefanas’ Familie har jeg ogsaa døbt. Ellers ved jeg ikke, om jeg har døbt nogen anden.

17 For Kristus sendte mig ikke ud for at døbe, men for at bringe Glædesbud — ikke med en Visdom, der leger med Ord, for at ikke Kristus’ Kors skulde blive Ord uden Indhold.

18 For Korsets Ord er for dem, der gaar tabt, en Urimelighed, men for os, som bliver frelst, er det en Guddomsmagt.

19 For der staar skrevet: „Jeg lader de vises Visdom forgaa, og de kloges Kløgt vil jeg vrage”.

20 Hvor har vi en Vismand, en lærd, en af denne Verdens Mestre i Ordskifte? Har Gud ikke gjort Verdens Visdom til Urimelighed?

21 For da Verden for den Visdoms Skyld ikke kendte Gud i hans Visdom, saa fandt Gud for godt at frelse de troende gennem Forkyndelsens Urimelighed.

22 Siden Jøderne kræver Tegn, og Hellenerne søger Visdom,

23 saa forkynder vi tvertimod en korsfæstet Kristus, et Menstød (En Forargelse) for Jøder, en Urimelighed fol Hedninger,

24 men for de budne selv, baade Jøder og Hellenere en Kristus, som er Guds Vælde og Guds Visdom.

25 For Guds „Urimelighed” overgaar Menneskene i Visdom, og Guds „Afmagt” overgaar Menneskene i Kraft.

26 Læg kun Mærke til, hvordan Indbydelsen kom til jer Brødre. Der var ikke mange vise i jordisk Forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme.

27 Men Gud udvalgte sig Verdens daarlige Hovedet for at gøre de vise til Skamme. Og det, der stod paa svage Fødder i Verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til Skamme.

28 Og det uanseelige i Verden og det ringeagtede udvalgte Gud, det som ingenting var, fordi han vilde gøre det af med det, som var noget.

29 For at ingen levende Sjæl skulde rose sig overfor Gud.

30 Men ham har vi at takke for, at vi er i Kristus Jesus, som er bleven os Visdom fra Gud og Ret og Helligelse og Frikøbelse.

31 For at, som skrevet staar, den som roser sig, skal rose sig af Herren.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 51 Der tales om Løsagtighed hos jer, dels i Almindelighed, dels af en saadan Art, som ikke engang blandt Hedningerne, saadan at en lever med sin Faders Hustru. 2 Og saa er I store paa […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development