DNPS26: Første Korintherbrev 3

1 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus.

2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I endnu ikke magte. Ja I kan det ikke engang nu;

3 for I er jordiske endnu. For hvor Hidsighed og Tvedragt raader iblandt jer, er I der ikke jordiske og skikker jer, som et Menneske gør?

4 Jo naar en siger: jeg er paa Paulus’ Side, en anden: jeg paa Apollos’, er I saa ikke Mennesker?

5 Hvad er vel Apollos, og hvad er Paulus? Redskaber, som tjente til at faa jer til at tro, og hver især som Herren gav ham det.

6 Jeg plantede, Apollos vandede; men Gud gav Vækst.

7 Og saa er det jo hverken Planteren eller Vanderen, der er noget stort, men Gud som giver Vækst.

8 Men Planteren og Vanderen er lige et. Hver for sig faar sin Løn svarende til sit Arbejde.

9 For vi tager Del i Guds Arbejde. I er Guds Agerland, Guds Bygningsværk.

10 Efter som Gud gav mig Naade dertil, lagde jeg Grundvolden som en klog Bygmester. En anden byggede videre. Men enhver maa selv se til, hvordan han bygger videre.

11 For en anden Grundvold kan ingen lægge end den, som ligger der, og det er Jesus Kristus.

12 Hvis nogen bygger videre paa Grundvolden med Guld, med Sølv, ædle Stene, Træ, Halm, Rør –

13 saa skal det nok vise sig, hvad enhver har virket. For Dagen skal røbe det. For i Ild skal den blive aabenbar, og hvad enhvers Gerning er af, det skal Ilden opklare.

14 Hvis en bygger derpaa, og hans Værk bestaar, skal han faa Løn for det.

15 Hvis en andens Værk brænder op, faar han miste. Selv skal han reddes, men ikke anderledes end gennem Ild.

16 Ved I ikke, at I er et Gudshus, og Guds Aand bor i jer.

17 Hvis nogen ødelægger Guds Hus, saa vil Gud ødelægge ham, for Guds Hus er helligt, og det er I.

18 Ingen skal føre sig selv bag Lyset. Hvis nogen af jer mener, han er klog i denne Tidsalder, saa lad ham se at blive en Daare, for at blive vis.

19 For denne Verdens Visdom gælder hos Gud for Daarskab. For der staar skrevet: „ . . . den som fanger de vise i deres egen List”,

20 og andensteds: „Herren véd, at hvad de vise tænker sig til, det slaar fejl.”

21 Saa lad da ingen gøre sig til af Mennesker. For det er jeres altsammen,

22 enten det saa er Paulus eller Apollos eller Kefas eller Verden eller Liv eller Død, noget som er, eller noget, som skal komme. Det hører jer til altsammen.

23 Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 51 Der tales om Løsagtighed hos jer, dels i Almindelighed, dels af en saadan Art, som ikke engang blandt Hedningerne, saadan at en lever med sin Faders Hustru. 2 Og saa er I store paa […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development