DNPS26: Første Korintherbrev 11

1 Efterlign mig, som jeg efterligner Kristus.

2 Jeg roser jer for, at I overalt har mig i frisk Minde og holder det overleverede i Hævd, saadan som jeg bragte det til jer.

3 Men jeg vil, I skal vide, at Hovedet er for hver Mand Kristus. En Kone har sin Mand til Hoved over sig. Hoved for Kristus er Gud.

4 Hvis nogen Mand under Bøn og profetisk Tale har noget paa Hovedet, gaar Skammen ud over hans Hoved.

5 Hvis nogen Kone under Bøn og profetisk Tale ikke har noget paa Hovedet, gaar Skammen ud over hendes Hoved. Det er lige saa godt, som om hun var raget.

6 For naar en Kone gaar uden Slør, kan hun lige saa godt lade sig klippe. Men er det upassende for en Kone at lade sig klippe eller rage, saa skal hun ogsaa gaa med Slør.

7 En Mand behøver ikke at dække sit Hoved, da han er Guds Af-billede, præget af hans Overhøjhed. Men Konen bærer Præget af en Mands Overhøjhed.

8 For Mand er ikke taget af Kvinde, men Kvinde af Mand.

9 Og der blev ikke skabt en Mand for Kvindens Skyld, men en Kvinde for Mandens.

10 Netop derfor bør Kvinden for Englenes Skyld gaa med en andens Myndighed til Hoveddække.

11 For Resten er der hverken Kvinde uden Mand eller Mand uden Kvinde i Herren.

12 For ligesom Kvinden er tagen af Manden, er Manden kvindefødt. Men alt har sit Udspring fra Gud.

13 Døm nu hos jer selv. Er det passende, at en Kvinde barhovedet beder til Gud?

14 Lærer ikke selve Naturen jer, at, naar en Mand gaar med langt Haar, har han Skam af det.

15 Men, naar en Kvinde gaar med langt Haar, har hun Ære af det. For Haaret er hende givet til et Slør.

16 Er der nogen, der har Mod paa at kævles, saa har vi ikke den Vane og Guds Menigheder lige saa lidt.

17 Men samtidig med det, jeg nu byder jer, roser jeg jer ikke, fordi I bliver ikke bedre og bedre, men værre og værre af at komme sammen.

18 For, naar I samles til Menighedsmøde, hører jeg for det første, at der er forskellige Partier iblandt jer. Og jeg tror, der er noget sandt i det.

19 For der maa være ogsaa afvigende Retninger blandt jer, for at de, der er Ære værd, kan lægge sig for Dagen.

20 Naar I saa kommer sammen paa et og samme Sted, saa er det ikke muligt at holde Herre-Nadver.

21 For enhver tager forud sin egen Mad frem, naar der spises, og en sulter, en anden drikker for meget.

22 Har I da ikke et Hjem, hvor I kan spise og drikke? Eller foragter I Guds Menighedsforsamlinger og gør dem til Skamme, som ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Det roser jeg jer ikke for.

23 For jeg har det fra Herren og bragte det videre til jer, at Herren Jesus i den Nat, da han blev forraadt, tog et Brød

24 og takkede og delte det og sagde: Dette er mit Legeme, det er for jer. Gør dette for at komme mig ihu.

25 Ligesaa ogsaa Bægeret efter Aftensmaaltidet med de Ord: Dette Bæger er den nye Pagt ved mit Blod. Gør dette, saa ofte som I drikker det, for at komme mig ihu.

26 For saa tidt som I spiser dette Brød og tømmer dette Bæger, forkynder I Herrens Død — lige til han kommer.

27 Heraf følger, at den, som uværdig spiser Brødet eller tømmer Herre-Bægeret, har krænket Herrens Legeme og Blod.

28 Man skal først være paa det rene med sig selv, saa kan man spise af Brødet og drikke af Bægeret.

29 For den, som spiser og drikker uden at tænke paa, hvad det er for et Legeme, spiser og drikker en Dom over sig.

30 Derfor er der hos jer saa mange syge og svagelige, og adskillige er sovet hen.

31 Gjorde vi os Rede for os selv, saa slap vi for at dømmes.

32 Men naar vi dømmes af Herren, opdrages vi derved, for at vi ikke skal domfældes med Verden.

33 Saa vent da paa hinanden, mine Brødre, naar I kommer sammen for at spise.

34 Er man sulten, skal man spise hjemme, for at jeres Sammenkomst ikke skal føre til Dom. Resten ordner jeg, naar jeg kommer.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development