DNPS26: Romerbrevet 15

1 Det er vor Skyldighed som de stærke at bære de svage over deres Skrøbeligheder og ikke gøre os selv til Behag?

2 Vi skal hver især gøre vor Næste til Behag for at faa noget godt ud af det til Opbyggelse.

3 Kristus gjorde jo ikke sig selv til Behag, nej, som der staar skrevet: „Naar de haanede dig, faldt deres Forhaanelser paa mig.”

4 For alt, hvad der forud er skrevet, er skrevet os til Undervisning, for at vi skulde have Haabet gennem Standhaftighed og Skrifternes Trøst.

5 Men Standhaftighedens og Trøstens Gud give jer at have et og det samme i Sinde indbyrdes, ledet af Jesus Kristus,

6 for at vi kan være enige om med én Mund at prise vor Herres Jesus’ Kristus’ Gud og Fader.

7 Derfor skal I tage jer af hverandre, som Kristus har taget sig af jer, til Guds Ære.

8 For Kristus, siger jeg, er bleven en Tjener for omskaarne for Guds Trofastheds Skyld for at indestag for Løfterne til Forfædrene.

9 Men Hedningerne skal prise Gud for Barmhjertighed, som skrevet staar: „Derfor vil jeg prise dig blandt Hedninger og lovsynge dit Navn.”

10 Og atter hedder det: „Fryd jer, Hedninger, med mit Folk”!

11 og atter: „Syng for Herren, alle Hedninger, Folkene alle af Hjertens Grund!”

12 Og atter siger Jesaja: „Det kommer, det Isais Rodskud, den, som rejser sig for at herske over Hedninger, til ham skal Hedninger sætte deres Haab”.

13 Haabets Gud give jer fuldt op af al Glæde og Fred af at tro, saa I bliver i Helligaands Kraft rige paa Haab.

14 Jeg er overbevist om, mine Brødre, ogsaa jeg fra min Side om jer, at I lige saa vel er fulde af Godhed, vel inde i al Kundskab, stærke i ogsaa at vise hverandre tilrette.

15 Men jeg skriver hist og her noget dristigt til jer, ligesom for at paaminde jer, siden nu engang den Naade er mig given af Gud

16 at være Kristus Jesus’ til Tjeneste for Hedningerne, frembære som Offerpræst Guds Glædesbud, for at Hedningernes Offer skal blive vel optaget, viet af Helligaand.

17 Saa har jeg i mit Gudsforhold det, jeg kan rose mig af i Kristus Jesus.

18 For jeg skal vel vogte mig for at tale om andet end det, Kristus har udrettet ved mig til at lære Hedninger Lydighed med Ord og Gerning,

19 med den Magt, der er i Tegn og Undere, med Guds Aands Kraft, saa jeg lige fra Jerusalem og helt rundt om til Illyrien har helt og fuldt bragt Kristus’ Glædesbud.

20 Og det har været mig en Æressag at bringe Glædesbud, ikke der, hvor Kristusnavnet har været nævnet, for ikke at bygge paa en andens Grundvold,

21 men derimod som skrevet staar: „De, som ikke har faaet Bud om ham, skal faa at se, og de, som ikke har hørt, skal komme til at forstaa.”

22 Derfor har der ogsaa været mig saa mange Hindringer for at komme til jer.

23 Men nu, da der ikke mere er Plads for mig paa disse Egne, og jeg i saa mange Aar har længtes efter at komme til jer, gør jeg det,

24 naar jeg rejser til Spanien. For saa haaber jeg paa Gennemrejsen at faa jer at se og komme derhen, sendt af jer — naar jeg først nogenlunde har nydt godt af jer.

25 Nu rejser jeg til Jerusalem i de helliges Ærinde.

26 For Makedonien og Akaja fik Lyst til at gøre noget i Fællesskab for de helliges fattige i Jerusalem.

27 De fik jo Lyst til det og stod i Gæld til dem. For naar de har delt deres aandelige Goder med Hedningene, saa skylder de ogsaa dem at tjene dem med det legemlige.

28 Naar jeg bliver færdig med det og faar denne Høst afsendt til dem, saa drager jeg over til Spanien.

29 Og det véd jeg, at naar jeg kommer til jer, kommer jeg med Kristus’ hele fulde Velsignelse.

30 Men jeg lægger jer paa Hjerte, ved vor Herre Jesus Kristus og ved Aandens Kærlighed, at kæmpe sammen med mig i Bønnerne for mig til Gud,

31 om at jeg maa blive reddet fra de vantro i Judæa, og at det Ærinde, jeg har til Jerusalem, maa blive vel optaget af de hellige,

32 for at jeg kan komme glad til jer efter Guds Vilje og saa hvile ud i Ro sammen med jer.

33 Fredens Gud være med jer alle, amen!

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den […]
  • DNPS26: Romerbrevet 21 Du har derfor aldrig noget til dit Forsvar Menneske, naar du dømmer. Fordi med Dommen over den anden dømmer du dig selv skyldig. Du, som dømmer, gør jo selv det samme. 2 Vi ved jo […]
  • DNPS26: Romerbrevet 31 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen? 2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet. 3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres […]
  • DNPS26: Romerbrevet 41 Hvad skal vi da sige, at vor kødelige Stamfader Abraham har vundet? 2 For hvis Abrahams Ret var hjemlet af Gerninger, har han noget at rose sig af, skønt ikke overfor Gud. 3 Ja […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development