DNPS26: Romerbrevet 3

1 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen?

2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet.

3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres Troløshed gør da vel ikke Guds Trofasthed til ingenting?

4 Fri os vel! Gud maa være sanddru, lad saa hvert Menneske blive til Løgner, som skrevet staar: At du maatte faa Ret i dine Ord og vinde, naar nogen gaar i Rette med dig.

5 Men naar Uretten paa vor Side godtgør Retten paa Guds Side, hvad maa vi saa sige? Gud er da vel ikke uretfærdig, naar det er ham, der lader Vreden komme? Jeg siger kun, som Folk siger.

6 Fri os vel! Hvor kunde Gud saa dømme Verden?

7 Men naar Gud faar saa meget mere Ære af sin Sanddruhed ved, at jeg lyver, hvorfor dømmes jeg da endnu som en Synder?

8 Og skulde vi da ikke, som man spotter os for, og som der er dem, der lægger os i Munden, gøre det onde for at fremme det gode? Det har de vel fortjent deres Dom for.

9 Naa, har vi saa noget forud? Ikke i mindste Maade. Vi har jo forud paatalt det: Baade Jøde og Hellener, alle er Synd underlagt,

10 som skrevet staar: „Der er ingen, der har Retten paa sin Side, ikke en eneste,

11 ingen forstandig, ingen som søger Gud.

12 Alle er de vegne ud af Sporet, blevne uduelige den ene med den anden. Der er ingen, der gør vel, ikke en eneste en.

13 Deres Svælg er en aaben Grav, deres Tunger svigefulde, Slangegift rinder under deres Læber.

14 Deres Mund er fuld af Forbandelse og Bitterhed.

15 Rappe er de tilfods til Blodsudgydelse,

16 deres Veje mærkede af Ødelæggelse og Elendighed,

17 og Fredens Vej har de ikke kendt.

18 Gudsfrygt har de ikke for deres Øjne.”

19 Men vi ved, at alt, hvad Loven siger, siger den til de lovbundne, for at hver Mund skal tabe Mælet og al Verden faa noget at svare til for Gud.

20 Derfor skal ingen Sjæl af Lovgerninger vinde sin Sag for Gud. For gennem Lov naar man til Syndserkendelse.

21 Nu er derimod Guds Retfærdighed aabenbaret uden Lov, og Loven og Profeterne har vidnet derom.

22 Men det er Guds Retfærdighed gennem Jesus-Kristus-Tro og kommer alle troende tilgode. For der er ingen Forskel.

23 For syndet har alle og savner Æren i Guds Omdømme,

24 men faar Ret uden Vederlag, af hans Naade, gennem Frigørelsen i Kristus Jesus,

25 ham som Gud forud satte til Soningsdække (Naadestol) ved Tro paa hans Blod. En Tilkendegivelse af hans Retfærdighed skulde det være, for at Gud i sin Langmodighed kunde lade Fortidens Synder være glemte —

26 saa det kunde svare til den Tilkendegivelse af hans Retfærdighed, som hører vore Dage til. Selv skulde han være retfærdig og skaffe den Ret, som af Jesus Tro er det, han er.

27 Hvor bliver saa Stoltheden af? Udelukket. Efter hvilken  Lov, Gerningernes? Nej efter en Troslov.

28 For vi slutter, at et Menneske vinder sin Sag af Tro uden Lovgerninger.

29 Eller er Gud vel alene Jødernes Gud og ikke lige saa vel Hednin-gernes Gud? Jo ogsaa Hedningernes,

30 saa sandt som der er en eneste Gud, som giver den omskaarne Ret af Tro og de uomskaarne gennem Troen.

31 Afskaffer vi da Lov med Troen? vist ikke nej! Tværtimod, vi lader Lov være Lov.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den […]
  • DNPS26: Romerbrevet 21 Du har derfor aldrig noget til dit Forsvar Menneske, naar du dømmer. Fordi med Dommen over den anden dømmer du dig selv skyldig. Du, som dømmer, gør jo selv det samme. 2 Vi ved jo […]
  • DNPS26: Romerbrevet 41 Hvad skal vi da sige, at vor kødelige Stamfader Abraham har vundet? 2 For hvis Abrahams Ret var hjemlet af Gerninger, har han noget at rose sig af, skønt ikke overfor Gud. 3 Ja […]
  • DNPS26: Romerbrevet 51 Har vi da faaet Retten paa vor Side af Tro, saa lad os nyde Fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, 2 som ogsaa har skaffet os den fri Adgang ved vor Tro til den Naade, vi staar […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development