DNPS26: Efeserbrevet 3

1 Det er det, jeg føler mig dreven af, jeg Paulus, Jesus’ Kristus’ fangebundne til bedste for jer Hedninger.

2 I har jo da hørt om den Husholdning med Guds Naade, som er mig overdragen med jer for Øje.

3 For ad Aabenbaringens Vej blev jeg indviet i Hemmeligheden, som jeg foran i Korthed har skrevet,

4 saa naar I læser det, kan I deraf skønne, at jeg har Forstand paa Kristus’ Hemmelighed.

5 Den var der ikke i fremfavne Slægter givet Menneskene saadan Oplysning om, som der nu ved Aabenbaring er givet hans hellige Apostle og Profeter i Aand:

6 At Hedningerne skal være med til at tage Arv, med i Legemet og med til at have Del i, hvad Løftet lyder paa i Kristus Jesus, gennem det Glædesbud,

7 jeg kom til at tjene, som kun Guds Naade kan give en det. Og den blev mig given med saadan en Daadskraft, som kun han har Magten til.

8 Mig den allerringeste af alle hellige blev den Naade given at bringe Hedninger Glædesbud om, hvor ufattelig rig Kristus er,

9 og kaste Lys over, hvad det er for en Husholdning, der raader med Hemmeligheden, som fra Tidernes Gry laa gemt i Gud altings Skaber,

10 for at nu Guds Visdom i al sin brogede Mangfoldighed gennem Menigheden skulde kundgøres for dem, der raader og styrer i det høje,

11 efter den Plan, Tidsaldrene rugede over, men som han virkeliggjorde i Kristus Jesus vor Herre.

12 I ham tør vi frit træde frem og komme nær, tillidsfulde ved hans Trofasthed.

13 Derfor beder jeg: Lad jer ikke kue af de Trængsler, jeg lider for jeres Skyld. Det er jeres Ære.

14 For den Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ og vender mig til den Fader,

15 af hvem alt fædrene Hus og Hjem har sit Navn baade i Himle og paa Jord,

16 for at han skal give jer, som hans Højhed og Herlighed er rig til, mægtigt at styrkes med hans Aand i Retning af det indadvendte i Mennesket

17 og lade Kristus fæste Bo ved Troen i jeres Hjerter. Og maatte I da rodfæstede og grundmurede i Kærlighed

18 faa Evne til med alle de hellige at lære, hvor langt og bredt og dybt og højt der er,

19 nemme om Kristus’ Kærlighed, hvor langt den overgaar alt, hvad nogen ved, for at I kan optage i jer alt det, Gud har at fylde jer med.

20 Men han, som mægter at overtræffe alt i at gøre vidt ud over, hvad vi kan bede og tænke os, alt efter den Magt, der rører sig i os,

21 han skal have Æren i Menigheden og i Kristus Jesus gennem alle Slægter i Evighedernes Evigheder! Amen.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Efeserbrevet 11 Fra Paulus, en af Kristus' Jesus' Apostle, fordi Gud vilde det saa — til de hellige, som er, og det trofast i Kristus Jesus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 21 Ogsaa om jer gælder det, at I var døde i de Fejltrin og Synder, 2 I forhen gjorde jer skyldige i, som denne Verdensalder gør, i god Forstaaelse med den Hersker, som bød over Luftens […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 41 Jeg den fangebundne i Herren formaner jer da til at skikke jer, saa det værdigt kan svare til den Indbydelse, I har faaet, 2 ydmygt og fordringsløst i alle Maader, taalmodige til at […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 51 Saa efterlign da Gud som kære Børn, 2 og lev jeres Liv i Kærlighed, som Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som viet Gave og Slagtoffer til en Vellugt for Gud. 3 Lad […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development