DNPS26: Efeserbrevet 4

1 Jeg den fangebundne i Herren formaner jer da til at skikke jer, saa det værdigt kan svare til den Indbydelse, I har faaet,

2 ydmygt og fordringsløst i alle Maader, taalmodige til at bære over med hverandre i Kærlighed.

3 Stræb efter at bevare Aandens Enhed i det Baand, Freden har knyttet.

4 Et Legeme, en Aand, ligesom ogsaa jeres Indbydelse hilste jer med et og samme Haab.

5 En Herre, én Tro, én Daab,

6 én Gud Fader for alle, som er over alle, virker gennem alle, tilstede i alle.

7 Men af hans Naadesbevisning har vi faaet hver især saa meget, som Kristus har givet.

8 Derfor hedder det: „Han fór op til det høje, tog Fanger til Fange, gav Menneskene Gaver”.

9 Men at han fór op, hvad ligger deri om ikke det, at han ogsaa får ned til de underjordiske Steder?

10 Den nedfarne er ingen anden end den, der fór op over alle Himlene for at fylde det altsammen.

11 Og hans Gave er de, som dels blev Apostle, dels Profeter, dels bragte Glædesbud og dels blev Hyrder og Lærere,

12 for at gøre de hellige dygtige til Tjenergerning, til at bygge Kristus’ Legeme,

13 indtil vi kan komme saa vidt, at det at tro paa Guds Søn og at kende ham ret gør os alle til et, vi bliver fuldmodne Mænd, naar Kristusvækstens fulde Højde,

14 for at vi ikke mere skal være saa barnagtige at lade ethvert Lærdoms Blæstvejr tumle med os og trække af med os, som Lykken leger med Menneskene i sit Rænkespind, efter alle Forførelseskunstens Regler.

15 Nej lad os holde os til Sandheden i Kærlighed og dermed vokse i et og alt op til ham, som er Hovedet, Kristus.

16 Fra ham er det, hele Legemet henter den Vækst, det vokser til sin Opbyggelse i Kærlighed, alt som det føjer sig sammen harmonisk og fast, fordi de enkelte Dele rækkende hinanden Haand yder deres bedste Bidrag, saa godt som de kan magte.

17 Det siger jeg altsaa, og det er mit Alvorsord i Herren, at I skal ikke skikke jer, som Hedningerne gør i deres Tankeløshed,

18 saa uklare som de er blevne til at tænke sig om, saa fremmede for Gudslivet. Det kommer af den Uvidenhed, der raader iblandt dem, fordi deres Hjerte er blevet utilgængeligt.

19 Sløvede har de saadan givet sig Uterligheden i Vold, at de for at tjene Penge lader sig bruge til enhver som helst Urenhed.

20 Men saadan er det ikke, I er Kristus-lærte.

21 I har jo da hørt om ham og lært i ham, at ligesom det er virke-liggjort i Jesus,

22 saadan skal I selv frigøre jer fra det Liv, der hører Fortiden til, og dermed fra det gamle Menneske, der gaar tilgrunde, som det maa med de Lidenskaber, der er Bedrag,

23 men lade jer fornye af den Aand, som gav jer sund Forstand,

24 og iføre jer det nye Menneske skabt til at ligne Gud i Sandhedens redelige Færd og viede Hellighed.

25 Saa lad da Løgnen fare, og tal Sandhed enhver med sin Næste, fordi vi er indbyrdes hverandres Lemmer.

26 Naar I bliver vrede, saa synd ikke. Lad Solen ikke gaa ned over jeres Vrede.

27 Og giv ikke Plads for Bagtaleren.

28 Den tyvagtige skal ikke stjæle mere, men hellere arbejde og frem-bringe det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at dele med den, som trænger til det.

29 Lad ikke noget raat Ord komme over jeres Læber, men kun hvad der er godt til den Opbyggelse, der er Brug for, for at det kan være velgørende for dem, der lytter til.

30 Og bedrøv ikke Guds hellige Aand, som I blev seglmærkede med til Befrielsesdagen.

31 Lad al Bitterhed og Trusel og Vrede og Raaben op og Spotten blive afskaffet hos jer som i det hele det at gøre Fortræd.

32 Men bliv gode mod hverandre, barmhjertige, tilgiv hverandre, ligesom Gud i Kristus tilgav jer.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Efeserbrevet 11 Fra Paulus, en af Kristus' Jesus' Apostle, fordi Gud vilde det saa — til de hellige, som er, og det trofast i Kristus Jesus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 21 Ogsaa om jer gælder det, at I var døde i de Fejltrin og Synder, 2 I forhen gjorde jer skyldige i, som denne Verdensalder gør, i god Forstaaelse med den Hersker, som bød over Luftens […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 31 Det er det, jeg føler mig dreven af, jeg Paulus, Jesus' Kristus' fangebundne til bedste for jer Hedninger. 2 I har jo da hørt om den Husholdning med Guds Naade, som er mig overdragen […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 51 Saa efterlign da Gud som kære Børn, 2 og lev jeres Liv i Kærlighed, som Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som viet Gave og Slagtoffer til en Vellugt for Gud. 3 Lad […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development