DNPS26: Efeserbrevet 5

1 Saa efterlign da Gud som kære Børn,

2 og lev jeres Liv i Kærlighed, som Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som viet Gave og Slagtoffer til en Vellugt for Gud.

3 Lad Løsagtighed og Urenhed i al Almindelighed eller til at tjene Penge ved end ikke nævnes iblandt jer, som det sømmer sig for hellige.

4 Heller ikke Raahed eller Pjank eller letfærdig Snak, som er upassende. Meget snarere Taksigelse.

5 For det maa I ikke være uvidende om, at ingen, der er Horkarl eller Uren eller tilfals for Penge, har Arvelod i Kristus’ og Guds Rige. Han er Afgudsdyrker.

6 I skal ikke lade jer narre af nogen med uvederhæftige Ord. For det er netop disse Ting, der fører Guds Vrede over den Æt, der ikke vil tro.

7 Saa indlad jer da ikke paa Fællesskab med dem.

8 For I har før været Mørke, men nu er I Lys i Herren. Lev jeres Liv som Sønner af Lys.

9 Lyset bærer som sin Frugt alt, hvad godt og redeligt og sandt er.

10 Og I maa gøre jer det klart, hvad Herren synes godt om.

11 Og indlad jer ikke paa at tage Del i Mørkets ufrugtbare Gerninger. Det maa I hellere sætte i Rette.

12 For det, de tager sig for i Skjul, er saa hæsligt, at det ikke engang kan siges.

13 Men naar det sættes i Rette, er det Lyset, der gør det altsammen klart.

14 For alt, hvad der lader sig se, er Lys. Derfor hedder det: „Vaagn op du, som sover, og staa op af Døde, saa skal Kristus lysne for dig”.

15 Se jer da godt for, hvordan I skikker jer, ikke som Narre, men som vise,

16 der køber den gunstige Tid for det, den koster, for det er onde Dage.

17 Derfor maa I ikke være tankeløse, men sætte jer ind i, hvad det er, Herren vil have.

18 Og drik jer, saa ikke fulde i Vin. Det kommer der kun Udskejelser ud af. Men lad jer aandeligt opfylde

19 af at underholde jer selv med Salmer og Lovsange og Viser af aandelig Art, med at synge og spille i jeres Hjerter for Herren,

20 med at sige Gud Fader Tak altid for alting i Jesus’ Kristus’ vor Herres Navn

21 og med at rette jer efter hverandre, bange for at gøre Kristus imod.

22 Konerne skal rette sig efter deres egne Mænd som efter Herren.

23 For Manden er Hoved for Hustruen, som Kristus er Hoved for Menigheden. Det er ham, der bevarer Legemet.

24 Men ligesom Menigheden retter sig efter Kristus, saadan maa ogsaa Konerne rette sig efter Mændene i alle Dele.

25 Mænd! elsk jeres Hustruer, ligesom Kristus elskede Menigheden og gav sig selv hen for den

26 for at rense den med det Bad, som har sit Væld i et lydeligt Ord, og hellige den.

27 For at han selv kunde stille Menigheden med Ære ved sin Side, uden at den skulde have Plet eller Rynke eller andet af den Art, men hellig og ulastelig skulde den være.

28 Saadan er det hver Mands Skyldighed at elske sin Hustru som sit eget Legeme. Den, som elsker sin Hustru, ‘elsker sig selv.

29 For der er aldrig nogen, der hader sit eget Legeme. Nej han nærer og varmer det. Som Kristus ogsaa gør ved Menigheden.

30 For vi er Lemmer paa hans Legeme af hans Kød og af hans Ben.

31 Deraf kommer det, at man skal forlade sin Fader og Moder og høre sammen med sin Hustru, og de to skal blive til en Skabning.

32 Det er en stor Hemmelighed. Kristus og Menigheden er det, jeg taler om.

33 Men I skal ogsaa hver især elske jeres Hustru ligesom jer selv. Og Hustruen skal vige for Manden.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Efeserbrevet 11 Fra Paulus, en af Kristus' Jesus' Apostle, fordi Gud vilde det saa — til de hellige, som er, og det trofast i Kristus Jesus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 21 Ogsaa om jer gælder det, at I var døde i de Fejltrin og Synder, 2 I forhen gjorde jer skyldige i, som denne Verdensalder gør, i god Forstaaelse med den Hersker, som bød over Luftens […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 31 Det er det, jeg føler mig dreven af, jeg Paulus, Jesus' Kristus' fangebundne til bedste for jer Hedninger. 2 I har jo da hørt om den Husholdning med Guds Naade, som er mig overdragen […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 41 Jeg den fangebundne i Herren formaner jer da til at skikke jer, saa det værdigt kan svare til den Indbydelse, I har faaet, 2 ydmygt og fordringsløst i alle Maader, taalmodige til at […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development