DNPS26: Efeserbrevet 6

1 Børn! I skal være jeres Forældre lydige i Herren, for det kan med Rette kræves.

2 „Ær din Fader og din Moder”, det er det første Bud, der følger et Løfte med:

3 „for at Det maa gaa dig vel, og du maa leve længe paa Jorden”.

4 Fædre ogsaa I! Æg ikke jeres Børn til Vrede, men opfød dem i at lade sig vejlede og vise til rette af Herren.

5 Trælle! Gør jer alvorligt og ængsteligt Umage for at lyde jeres jordiske Herrer, som om det var Kristus selv, af et ærligt Hjerte,

6 ikke paa skrømt, som de gør, der vil indsmigre sig, men som Kristus’ Trælle, der gør Guds Vilje med Liv og Sjæl,

7 tjener med Glæde som for Herren og ikke for Mennesker

8 i Bevidstheden om, at enhver, der gør noget godt, faar derefter sin Løn af Herren, hvad enten han saa er Træl eller fri Mand.

9 Herrer ogsaa I! Gør ligesaa mod dem, og lad være med at skænde i Bevidstheden om, at baade de og I har jeres Herre i Himlen, og hos ham er der ingen Personsanseelse.

10 Og saa til Slutning: Rust jer med Kraft i Herren, ja med hans Kæmpestyrke.

11 Klæd jer i Guds fulde Rustning, saa I kan holde Stand mod Djævelens lumske Angreb.

12 For det er ikke Kød og Blod, vi har at kæmpe imod, men det er Herskermagterne og Høvdingskaberne, Verdensherskerne i det nuværende Mørke, Ondskabens Aandemagter hist oppe i Him-lene.

13 Derfor tag Guds fulde Rustning paa, for at I kan holde Stand paa den onde Dag, gøre Ende paa det altsammen og staa fast.

14 Ja, staa fast med Sandheden til jeres Livbælte og klædte i Ret som en Rustning

15 og med Raskhed til at bringe Fredens Budskab bundet om Fødderne.

16 Og i hvad der end kommer, løft Troens Skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes flammende Pile.

17 Og lad jer saa give Frelsen som en Hjælm paa Hovedet og Aandens Sværd i Hænde: Det som Gud selv har sagt —

18 mens I uafbrudt i Aand holder Bøn, beder I alt til ham og om alt og holder jer aarvaagne dertil, bliver ved trods alt og beder for alle de hellige,

19 ogsaa for mig om, at der, saa snart jeg lukker Munden op, maa gives mig et Ord til frejdigt at forkynde det Glædesbudskabs Hemmelighed,

20 hvis Ærende jeg farer i Lænke, for at jeg kan ytre mig saa frit, som jeg bør tale.

21 For at I ogsaa skal vide, hvordan det gaar mig, og hvordan jeg har det, skal Tykikos, den kære Broder og tro Medhjælper i Herren,

22 som jeg for den Sags Skyld sender til jer, fortælle jer alt, for at I kan faa at vide, hvordan vi har det, og for at han kan trøste jeres Hjerter.

23 Fred være med Brødrene og Kærlighed og Tro dertil fra Gud Fader og Herre Jesus Kristus!

24 Naaden være med alle dem, der elsker vor Herre Jesus Kristus med en Kærlighed, som aldrig kan forgaa.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Efeserbrevet 11 Fra Paulus, en af Kristus' Jesus' Apostle, fordi Gud vilde det saa — til de hellige, som er, og det trofast i Kristus Jesus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 21 Ogsaa om jer gælder det, at I var døde i de Fejltrin og Synder, 2 I forhen gjorde jer skyldige i, som denne Verdensalder gør, i god Forstaaelse med den Hersker, som bød over Luftens […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 31 Det er det, jeg føler mig dreven af, jeg Paulus, Jesus' Kristus' fangebundne til bedste for jer Hedninger. 2 I har jo da hørt om den Husholdning med Guds Naade, som er mig overdragen […]
  • DNPS26: Efeserbrevet 41 Jeg den fangebundne i Herren formaner jer da til at skikke jer, saa det værdigt kan svare til den Indbydelse, I har faaet, 2 ydmygt og fordringsløst i alle Maader, taalmodige til at […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development